ดีเดย์ ! 15 ก.พ. เปิดลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มเปราะบาง ที่ ธ.กรุงไทย

กลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com หลังวาเลนไทน์นี้

ตามที่โครงการเราชนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล ด้วยการให้สิทธิผู้ที่มีคุณสมบัติ 7 ข้อตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้รับเงินเยียวโควิด-19 คนละไม่เกิน 3,500 บาท รวม 2 เดือน เป็นวงเงิน 7,000 บาทต่อคน เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ
  • เป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบ ตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
  • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
  • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
  • ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
  • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

และนับตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 จนถึงวันนี้ พบว่า มีประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถลงทะเบียน #เราชนะ ได้ เนื่องจากว่าไม่มีสมาร์ทโฟน ด้วยเหตุนี้เอง กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนในกลุ่มที่ 4 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่

ประชาชนกลุ่มที่ 4 มีใครบ้าง ?

สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มที่ 4 ได้แก่

  • ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
  • ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
  • กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ทุพพลภาพ, ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองได้

ประชาชนกลุ่มที่ 4 ลงทะเบียนเราชนะ วันไหน

ประชาชนกลุ่มที่ 4 สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนเราชนะ

ให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการฯ โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

วิธีใช้จ่ายเงินตามโครงการเราชนะ

โดยประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิเราชนะ สามารถใช้จ่ายวงเงินจำนวน 7,000 บาท ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น, ร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง และผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ แต่ต้องใช้จ่ายไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564


READ MORE :