แนะวิธีขอใบรับรองการฉีดวัคซีน ก่อนออกเดินทางระหว่างประเทศ 

แจ้งขอใบรับรองการฉีดวัคซีน ต้องทำอย่างไร

นับตั้งแต่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เริ่มคลายล็อกดาวน์ เป็นผลให้ผู้ประกอบการกลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง ทั้งร้านอาหาร ฟิตเนส ห้างสรรพสินค้า รวมถึงสายการบินภายในประเทศที่เปิดให้บริการแก่ผู้ที่มีความจำเป็นเดินทางเข้า-ออก จากพื้นที่ควบคุมสูงสุด แต่ทั้งนี้การเดินทางข้ามจังหวัดไม่ว่าจะด้วยรถยนต์หรือเครื่องบินในบางพื้นที่จำต้องใช้บรับรองหรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตเข้าพื้นที่ โดยการขอใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 สามารถทำได้หลากหลายวิธี ส่วนจะมีวิธีไหนบ้าง ตาม Promotions.co.th มาหาคำตอบกัน


เปิดวิธีขอใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19


สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สามารถขอวัคซีนพาสปอร์ตหรือใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเป็นหนังสือรับรองว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ระบุว่า ต้องใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการขออนุญาตเข้าพื้นที่ รวมถึงกรณีที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ

แอปพลิเคชันหมอพร้อม

ในกรณีที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ข้อมูลจะปรากฏในแอปฯ หมอพร้อม สามารถเลือกแถบคำสั่ง “Vaccine Covid-19 Certificate” ซึ่งแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนไว้ ใช้เป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนออนไลน์ กรณีฉุกเฉินได้ แต่ทั้งนี้ข้อมูลจะปรากฏเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีน

เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนจะเป็นผู้ออกใบรับรองวัคซีนให้ โดยสามารถนำใบรับรองนี้ใช้เป็นเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย แต่ทั้งนี้หากไม่ต้องการพกเอกสารดังกล่าวให้วุ่นวาย ถ้าเป็นการเดินทางภายในประเทศอาจเลือกแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมแทนได้เช่นกัน

ขอใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 เดินทางไปต่างประเทศ

ในการเดินทางไปต่างประเทศจำเป็นต้องใช้วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) หรือใบรับรองการรับวัคซีนเล่มเหลือง ซึ่งถือเป็นเอกสารทางราชการออกโดยกรมควบคุมโรค เพื่อใช้ประกอบการเดินทาง

วัคซีนพาสปอร์ต
วัคซีนพาสปอร์ต
ก่อนขอใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

(1) ผู้ยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ตต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้ครบถ้วนก่อน เพื่อให้ได้เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย

(2) เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย (ตัวจริงและสำเนา)
 • หนังสือเดินทาง (ตัวจริงและสำเนา)
 • บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา)

(3) ค่าออกเอกสารรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งละ 50 บาท

(4) ติดต่อหน่วยงานเพื่อนัดหมาย หรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน้า

(5) กรณีให้ผู้รับมอบดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ ฉบับตัวจริง (ผู้รับมอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ)
 • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)
สามารถติดต่อขอรับเอกสารรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ไหนบ้าง

(1) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบําราศนราดูร จ.นนทบุรี

 • วันเวลาเปิดให้บริการ : ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
 • ติดต่อสอบถาม : โทร 02-951 1170-79 ต่อ 3430

(2) กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ช้ัน 6 กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

 • วันเวลาเปิดให้บริการ : เฉพาะวันจันทร์ และพุธ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 – 12.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น
 • ติดต่อสอบถาม : โทร 0 2590 3232, 3234-35

(3) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ

 • วันเวลาเปิดให้บริการ : ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 – 15.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น
 • ติดต่อสอบถาม : โทร 02-521 1668

(4) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

เปิดให้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : porthealth_bkk@ddc.mail.go.th โดยให้บริการเฉพาะผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ และมีภูมิลําเนาต่างจังหวัด และจังหวัดสมุทรปราการ

 • ติดต่อสอบถาม : โทร 02-134 0139

เพียงเตรียมเอกสารให้ครบแล้วติดต่อยังหน่วยงานในข้างต้น ใช้เวลาไม่นานคุณก็สามารถขอใบรับรองการฉีดวัคซีนมาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการเดินทางข้ามประเทศได้แล้ว

บริการตรวจโควิด

อ้างอิงข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


READ MORE :