เช็คเลย ใครเข้าเกณฑ์ “กลุ่มเปราะบาง” รับเงินเยียวยา 3,000 บาท

เคาะแล้ว ! #เยียวยากลุ่มเปราะบาง เริ่มเดือนมิถุนายนนี้

หลังจากรัฐบาลทยอยออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่ว่าจะเป็น…

แต่ดูเหมือนมาตรการเยียวยาที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนจะยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพราะช่วงที่ผ่าน ยังมีประชาชนอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก #COVID19 ไม่แพ้กลุ่มอื่น ๆ นั่นคือ “ประชากรกลุ่มเปราะบาง”

โดยล่าสุด ถือเป็นข่าวดี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมประมาณ 13 ล้านคน

สำหรับใครที่สงสัยว่า กลุ่มเปราะบาง คือใคร ? และมีใครเข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา 3,000 บาท บ้างนั้น ตามไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลย


เช็คเลย ใครเข้าเกณฑ์ “กลุ่มเปราะบาง” รับเงินเยียวยา 3,000 บาท


กลุ่มเปราะบาง คือใคร ?

เป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีปัญหาในการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย

(1) กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน

(2) กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 9.66 ล้านคน

(3) กลุ่มผู้พิการ ประมาณ 2 ล้านคน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเยียวยาจะให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นการเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้ว คือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่ายกี่เดือน

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนั้น จะจ่ายเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม แต่เพราะอยู่ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้ว จึงจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายน จำนวน 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคม อีก 1,000 บาท

อย่างไรก็ดี ทางกระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อกลุ่มเปราะบาง ทั้ง 3 กลุ่ม ว่าเคยได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน การเยียวยาเกษตรกร และประกันสังคมหรือไม่ เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน ก่อนจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวต่อไป


READ MORE :