เช็กที่นี่ ! 4 แนวทางกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 มีอะไรบ้าง

ads

นักเรียน-นักศึกษา เตรียมตัวให้พร้อม

เมื่อเรื่อง “การศึกษา” ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชนในทุกวันนี้ ปัจจุบันระดับการศึกษาในประเทศไทยนั้น เริ่มต้นที่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับปริญญา ซึ่งในแต่ละระดับชั้นนั้น ก็ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป ไม่แปลกที่มีเด็กหลายคนจะหายตัวไปจากระบบการศึกษา ด้วยครอบครัวของเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาได้

และเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง จึงได้ก่อตั้ง “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)” ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน หรือนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ขาดแคลนทุนทรัพย์

(2) ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

(3) ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

(4) เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2564 ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เตรียมความพร้อมให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้ง 4 ลักษณะ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ (รายได้ครอบครัวต่อปี ไม่เกิน 360,000 บาท)

ระดับการศึกษา : ระดับมัธยมปลาย ปวช. ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี (สาขาวิชาตามที่กองทุนประกาศกำหนด)

เงินให้กู้ยืม : ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพ

อายุ (ปีแรกที่กู้) : ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาชำระเงินคืน : กำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ปี

ระยะเวลาปลอดหนี้ ภายหลังสำเร็จการศึกษา : 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย : 1% ต่อปี

ผลการเรียน : ผลการเรียนดี/ผ่านเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา

ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

ระดับการศึกษา : ระดับ ปวช. ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี (สาขาวิชาตามที่กองทุนประกาศกำหนด)

เงินให้กู้ยืม : ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ค่าครองชีพ : หากเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท จะสามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้และได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.75% ต่อปี

อายุ (ปีแรกที่กู้) : ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาชำระเงินคืน : กำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ปี

ระยะเวลาปลอดหนี้ ภายหลังสำเร็จการศึกษา : 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย : 1% ต่อปี

ผลการเรียน : ผลการเรียนดี/ผ่านเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา

ลักษณะที่ 3 ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

ระดับการศึกษา : ระดับ ปวช. ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี (สาขาวิชาตามที่กองทุนประกาศกำหนด)

เงินให้กู้ยืม : ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ค่าครองชีพ : หากเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท จะสามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้และได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.75% ต่อปี

อายุ (ปีแรกที่กู้) : ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาชำระเงินคืน : กำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ปี

ระยะเวลาปลอดหนี้ ภายหลังสำเร็จการศึกษา : 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย : 1% ต่อปี

ผลการเรียน : ผลการเรียนดี/ผ่านเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา

ลักษณะที่ 4 เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

ระดับการศึกษา : ระดับประกาศนียบัตรบัณทิตและปริญญาโท (สาขาวิชาตามที่กองทุนประกาศกำหนด)

เงินให้กู้ยืม : ให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ค่าครองชีพ : หากเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท จะสามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้และได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50% ต่อปี

อายุ (ปีแรกที่กู้) : ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาชำระเงินคืน : กำหนดชำระเงินคืนภายใน 10 ปี

ระยะเวลาปลอดหนี้ ภายหลังสำเร็จการศึกษา : 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย : 1% ต่อปี

ผลการเรียน : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจกู้ยืมทั้ง 4 ลักษณะดังกล่าวในปีการศึกษา 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th

เปิด 4 แนวทางกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 มีอะไรบ้าง
เปิด 4 แนวทางกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 มีอะไรบ้าง ภาพจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่มา : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


READ MORE :