ยกเลิกมติเรียนไม่จบ 8 ปี ไม่ถูกรีไทร์ เอื้อเรียน ทำงานพร้อมกัน

ปลดล็อกการศึกษา เรียนมากกว่า 8 ปี ก็ไม่ถูกรีไทร์

ตามที่ทราบกันว่า ระบบการศึกษาไทยได้กำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละระดับปริญญาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่านักศึกษาคนดังกล่าวถูกรีไทร์โดยอัตโนมัติ แม้ได้เกรดเฉลี่ยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทางคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ได้มีมติยกเลิกคำสั่งยกเลิกการกำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละระดับปริญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดระยะเวลาสำเร็จการศึกษาแบบเดิม คือ

เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับกำหนดระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่ทางคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) กำหนดให้มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนนำไปปรับใช้กับสถาบันของตน เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ทราบว่า ในแต่ละระดับปริญญามีระยะเวลาที่ต้องรีบเรียนรีบจบมากหรือน้อยต่างกันเพียงได้

  • ระดับปริญญาตรี เรียนตั้งแต่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี
  • ระดับปริญญาโท เรียนตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
  • ระดับปริญญาเอก เรียนตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี

ปรับกำหนดระยะเวลาสำเร็จการศึกษาใหม่ เรียนได้นานแค่ไหน

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ได้มีมติยกเลิกการกำหนดเวลาเรียนปริญญาในระดับอุดมศึกษาทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องระบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง หลังพบว่าที่ผ่านมามีนักศึกษาบางส่วนเรียนไม่จบภายใน 8 ปี จะต้องถูกรีไทร์ เนื่องจากมีปัญหาติดขัดบางประการ เช่น ภาระจากทางบ้าน ภาระเรื่องเงิน เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบันทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้น การกำหนดระยะเวลาจึงไม่ตอบโจทย์ ด้วยเหตุนี้เอง กมอ. จึงยกเลิกกำหนดปีเรียนจบ เพื่อเปิดช่องให้สามารถเรียนต่อได้เลย หากไม่จบการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด

ยกเลิกกำหนดปีเรียนจบ มีข้อดีอย่างไร

สำหรับมติ กมอ. เรื่องยกเลิกกำหนดปีเรียนจบในระดับปริญญานั้น ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนควบคู่กับการทำงาน เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวไปด้วย หรือในกรณีที่ต้องการหาประสบการณ์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนก่อนกลับมาเรียนอีกครั้ง เรียกว่า การยกเลิกกำหนดปีเรียนจบ เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน หรือต้องการค้นหาตัวตนไม่น้อยทีเดียว

การรีไทร์ยังมีอยู่หรือไม่

แม้มีมติยกเลิกกำหนดปีเรียนจบในระดับปริญญาไปแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นการรีไทร์ยังคงมีอยู่ โดยหากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด บุคคลดังกล่าวย่อมพ้นจากสถานะนักศึกษา เรียกว่าถึงไม่มีกำหนดระยะเวลาจบการศึกษาแบบที่ผ่านมา ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึงก็มีสิทธิถูกรีไรท์เช่นเดิม

กมอ. เล็งปรับเกณฑ์การศึกษาเพิ่มเติม

ในระดับการศึกษาปริญญาตรีนั้น มีหลายครั้งที่เรามักได้ยินว่า มีผู้จบการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี ไปจนถึง 3 ปีครึ่ง ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติอะไร หากนักศึกษาคนดังกล่าวเลือกลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาแบบจัดเต็มตามจำนวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยอนุญาต เช่น กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนเทอม 1 และเทอม 2 ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ขณะที่ช่วงซัมเมอร์ (ภาคฤดูร้อน) ไม่เกิน 15 หน่วย ถ้ามีความจำเป็นสามารถขอลงเรียนเพิ่มได้ แต่ในอนาคตอาจมีวางหลักเกณฑ์ว่า การเรียนปริญญาตรีสามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี

มติยกเลิกกำหนดปีเรียนจบ เริ่มเมื่อไหร่

ถึงคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ได้มีมติยกเลิกการกำหนดเวลาเรียนปริญญาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่า มติดังกล่าวถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อใด เพราะยังจำเป็นต้องมีการหารือคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายอีกครั้ง แต่เบื้องต้นสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว สุดท้ายหากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเห็นชอบ อีกไม่นานกระทรวงศึกษาธิการคงออกประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง


READ MORE :