เปิดวิธีคิดรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ก่อนลงทะเบียนบัตรคนจน 2564

สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ให้สิทธิคน 3 กลุ่ม

ยังคงเป็นมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 รอบใหม่ ที่มีกระแสข่าวมาตั้งแต่ต้นปี 2564 แต่โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยนี้ถูกขยับวันสมัครบัตรคนจนออกไป เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 และล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ส่งสัญญาณพร้อมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอีกครั้ง แต่มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

ใครมีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ โดยในแต่ละเดือนรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ค่าก๊าซหุงต้ม ส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า รวมถึงอุดหนุนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และครั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดให้บุคคล 3 กลุ่มลงทะเบียนบัตรคนจน ประกอบด้วย

(1) ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน

(2) กลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

(3) ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรคนจน 2564

 • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีสถานะว่างงาน หรือมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน อาทิ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส. หรือพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ แต่ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
 • ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาประกอบการพิจารณาด้วย แต่หากมีรถยนต์ 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน เนื่องจากตามเงื่อนไขธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุคุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตไว้ว่า มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน นั่นเท่ากับว่า บุคคลดังกล่าวมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

เปิด 4 ขั้นตอนลงทะเบียนบัตรคนจน 2564

ขั้นตอนที่ 1 เดินทางไปสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทยในสาขาที่สะดวก รวมถึงสำนักงานคลัง 76 จังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพฯ 50 เขต

ขั้นตอนที่ 2 แสดงบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ และเอกสารอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

ขั้นตอนที่ 4 เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

คำนวณรายได้เฉลี่ยในครัวเรือน
คำนวณรายได้เฉลี่ยในครัวเรือน

วิธีคำนวณรายได้เฉลี่ยในครัวเรือน

สำหรับการคิดรายได้เฉลี่ยในครอบครัวให้ยึดตามทะเบียนบ้าน อาทิ มีผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 5 คน

 • คนที่ 1 มีรายได้ต่อปี 300,000 บาท
 • คนที่ 2 มีรายได้ต่อปี 250,000 บาท
 • คนที่ 3 มีรายได้ต่อปี 25,000 บาท
 • คนที่ 4 ไม่มีรายได้
 • คนที่ 5 มีรายได้ต่อปี 55,000 บาท

จากนั้นให้นำรายได้ทั้งหมดมาคิดรวมกันทั้งหมด จะได้ 300,000 + 250,000 + 25,000 + 0 + 55,000 รวมครอบครัวมีรายได้ต่อปี คือ 630,000 บาท แล้วให้นำรายได้ต่อปีของคนในครอบครัวมาหาค่าเฉลี่ยเป็นรายบุคคลเท่ากับว่า 630,000 ÷ 5 เท่ากับ 126,000 บาทต่อคนต่อปี เมื่อนำรายได้มาเทียบกับเงื่อนไขผู้มีสิทธิสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งระบุว่า ผู้มีสิทธิลงทะเบียนได้ต้องมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี นั่นหมายความว่า ครอบครัวดังกล่าวมีรายได้เฉลี่ยเกินเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดไว้

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ระหว่างรอเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 ลองคำนวณรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนว่าตนมีสิทธิสมัครบัตรคนจนหรือไม่ สุดท้ายหากมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียน ทาง Promotions.co.th จะมาอัปเดตให้ได้ทราบอีกครั้ง


READ MORE :