คนใช้บัตรทอง 800,000 คนต้องรู้ ! ใช้สิทธิรักษาได้ทุกแห่งที่ร่วมกับ สปสช.

ads

ไม่ต้องวิ่งวุ่น หา รพ. แล้ว

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้มีการยกเลิกสัญญาให้บริการสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่น และโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 64 แห่ง หลังพบการทุจริตเงินบัตรทอง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยการยกเลิกสัญญาดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้ใช้สิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบมากถึง 800,000 คน ซึ่งผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบต้องย้ายสิทธิการรักษาไปยังสถานพยาบาลแห่งใหม่ ที่เป็นคู่สัญญากับ สปสช. ได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

แต่ปรากฏว่า มีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลว่าสถานพยาบาลที่ถูกยกเลิกสัญญาฯ บางแห่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขอประวัติการรักษาของผู้ป่วย นี่ยังไม่รวมเรื่องราวที่ผู้ได้รับผลกระทบยกเลิกสัญญาต้องเร่งลงทะเบียนย้ายสิทธิบัตรทองกันอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อเป็นการแก้ปัญหายกเลิกคลินิก-โรงพยาบาล ปมทุจริตบัตรทอง ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประกาศเกี่ยวกับผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่มใน กทม. โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ผู้ใช้สิทธิบัตรทองทีได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นใน กทม. ขณะนี้ยังไม่ต้องลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลใหม่ สปสช. จัดให้ท่านได้รับสิทธิพิเศษ โดยสามารถไปรับบริการที่สถานพยาบาล หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. ได้ทุกแห่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่า สปสช. จะประกาศให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง สอบถามเพิ่ม โทร.สายด่วน สปสช.1330 หรือไลน์@ucbkk และ @nhso”

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตรทองที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญา
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตรทองที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญา ภาพจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาตรการผู้ป่วยบัตรทอง จากยกเลิกสัญญาคลินิก 64 แห่ง โดยมอบหมาย สำนักการแพทย์ จัดเตรียมสำรองเวชภัณฑ์ ยา และบุคลากร พร้อมให้การรักษาตามสิทธิ์ของประชาชนซึ่งได้ผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย

  • โรงพยาบาลกลาง
  • โรงพยาบาลตากสิน
  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
  • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
  • โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
  • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
  • โรงพยาบาลสิรินธร
  • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


READ MORE :