เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตรวจสอบสิทธิ์อะไรได้บ้าง ?

ads

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ ทางออนไลน์ได้ไหม

เชื่อว่า มีหลายครอบครัว และหลายคนที่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการรัฐในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขอรับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้พิการ หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฯลฯ แต่พอลงทะเบียนไปแล้ว ก็ไม่รู้ว่า ตนเองได้รับสิทธินั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้จะได้รับสิทธิด้านใดอยู่บ้าง ? และข้อสงสัยที่ว่านี้ เราก็ไม่พลาดไปเสาะหาคำตอบมาฝากกันว่า คุณตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ และสวัสดิการสังคมด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ “ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม” หรือ e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้หรือไม่ ? ตามไปดูคำตอบกันเลยค่ะ


เช็คสิทธิสวัสดิการผ่าน เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม


สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐบาลเคยเปิดให้ลงทะเบียนนั้น เพียงใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คุณก็สามารถเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ “ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม” ของกรมบัญชีกลาง https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
กรณีที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ ระบบจะแสดงผลตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ
เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
แต่ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ระบบจะแสดงผลว่า "ไม่พบสิทธิ์" ตามภาพเช่นกัน
เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

อย่างไรก็ดี หากคุณต้องการตรวจสอบประวัติการรับสิทธิสวัสดิการสังคม ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจสอบได้ ผ่านทาง https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/user-register


เว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตรวจสอบสิทธิ์อะไรได้บ้าง


คุณสามารรถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการได้หลายประเภท ประกอบด้วย

 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • เบี้ยความพิการ
 • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เงินค่าป่วยการ อสม. / อสส.
 • กองทุนคุ้มครองเด็ก
 • การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน
 • เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์
 • เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
 • การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
 • เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์
 • เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง
 • เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
 • สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา
 • เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย
 • เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลาง ยังระบุเพิ่มเติมว่า ระบบดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจสอบข้อมูลว่า คุณได้มีสิทธิ์ได้อะไรบ้าง ส่วนจำนวนเงินหรือยอดวงเงินที่จะได้รับหรือไม่ได้รับนั้น ต้องไปตรวจสอบที่ต้นทาง อาทิ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องติดต่อที่เจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และเบี้ยผู้พิการ ติดต่อที่ อบต. เป็นต้น


READ MORE :