สินค้าและบริการที่สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีได้

ads

รวมค่าลดหย่อนภาษีก่อนยื่นภาษี

ภาษี เป็นเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนทุกปี ผู้ที่ต้องยื่นจ่ายภาษี โดยบุคคลที่มีรายได้ทุกคนจะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งก่อนที่จะยื่นภาษีนี้ ผู้เสียภาษีทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สามารถนำมาคิดลดหย่อนภาษีได้ เพื่อให้ไม่เสียสิทธิ์ และการจ่ายภาษีเป็นไปอย่างเหมาะสม สินค้าและบริการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เป็นสินค้าในกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ และอสังหาริมทรัพย์

ค่าลดหย่อนกลุ่มสินค้าและบริการประเภทอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หมายถึงที่ดินและที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด หากในปีที่ผ่านมาคุณได้ซื้อบ้านและคอนโด คุณก็มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษี ตามเงื่อนไข ดังนี้

  • ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นดอกเบี้ยที่ได้จากการซื้อบ้านหรือคอนโด หากมีการกู้มากกว่า 1 แห่งสามารถคิดรวมกันได้ แต่ได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
  • โครงการบ้านหลังแรก ปี พ.ศ. 2558 เป็นบ้านที่ซื้อตามโครงการบ้านหลังแรกของรัฐบาล โดยบ้านหรือคอนโดนั้นมีราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท สามารถลดหย่อนภาษีได้ 20% ของค่าบ้าน โดยคิดเป็นการลดหย่อนภาษี 5 ปี ปีละ 4%
  • โครงการบ้านหลังแรก ปี พ.ศ. 2562 เป็นบ้านที่ซื้อตามโครงการบ้านหลังแรกปี 2562 โดยบ้านหรือคอนโดนั้นมีราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินไม่เกิน 200,000 บาท

ค่าลดหย่อนสินค้าและบริการในกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และในปีนี้การลดหย่อนภาษีจะรวมถึงค่าใช้จ่ายทางการศึกษา การท่องเที่ยว อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้

  • สินค้าในกลุ่มช้อปช่วยชาติ สินค้าการศึกษาและกีฬา หนังสือ สินค้า OTOP ไม่เกิน 15,000 บาทของแต่ละประเภท
  • ท่องเที่ยวไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เที่ยวเมืองหลักลดหย่อนได้ 15,000 บาท และเที่ยวเมืองรองลดหย่อนได้ 20,000 บาท โดยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท
  • ค่าเสียหายจากพายุปาบึก พายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งเป็นค่าลดหย่อนสำหรับค่าซ่อมบ้านไม่เกิน 100,000 บาท และค่าลดหย่อนจากค่าซ่อมรถไม่เกิน 30,000 บาท

สินค้าจากโครงการช้อปช่วยชาติที่ใช้ลดหย่อนภาษี

โครงการช้อปช่วยชาติ เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยสินค้าในโครงการช้อปช่วยชาติประกอบด้วย 3 หมวดใหญ่  ๆ คือ หมวดยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ หมวดหนังสือและอุปกรณ์กีฬา และหมวดสินค้า OTOP แต่ละหมวดสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้หมวดละไม่เกิน 15,000 บาท

1 ยางรถที่ผลิตในประเทศ

การลดหย่อนภาษีโดยการซื้อยางรถที่ผลิตในประเทศไทย อาจจะเป็นยางรถจักรยานยนต์หรือยางรถยนต์ก็ได้ แต่ต้องเป็นยางที่มีคูปองแถมมากับการยางด้วย การขอลดหย่อนจะต้องมีใบเสร็จฉบับเต็มพร้อมคูปองที่ได้รับแนบไปด้วย

2 การซื้อหนังสือและอุปกรณ์กีฬา

การลดหย่อนภาษีโดยการซื้อหนังสือและอุปกรณ์กีฬา เป็นการซื้ออุปกรณ์กีฬา หนังสือ รวมไปถึง E – Book จากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น การขอลดหย่อนต้องมีใบเสร็จฉบับเต็ม

3 การซื้อสินค้า OTOP

การขอลดหย่อนโดยการซื้อสินค้าโอท็อป เป็นการซื้อสินค้าในโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ โดยต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนเท่านั้น การขอลดหย่อนภาษีใช้ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จฉบับเต็ม

ใครที่จับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการตามที่กรมสรรพากรระบุเงื่อนไขในการใช้ลดหย่อนภาษีได้ สามารถกรอกลดหย่อนภาษีในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณ

อ่านเพิ่มเติม: