มนุษย์เงินเดือนรู้ไว้ ! สรรพกร ยืดเวลายื่นภาษี 2565 ถึง 30 มิถุนายนนี้

ข่าวดี ! ขยายเวลาชำระภาษีเงินได้อีก 3 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา

เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นปี 2565 แน่นอนว่า หน้าที่สำคัญของงมนุษย์เงินเดือน/คนทำงาน ก็คือ การ “ยื่นภาษี 2565” หรือ “ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของผู้เสียภาษี ต่อให้คุณมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ ก็ต้องยื่นภาษี โดยปกติเราต้องยื่นภาษีในช่วงวันที่ 1 มกราคม จนถึง 31 มีนาคม ของทุกปี

แต่ล่าสุด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการขยายเวลายื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/91 ทั้งการยื่นภาษีแบบออนไลน์และการยื่นภาษีแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จากเดิมจะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษี

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังออกมาตรการภาษีอื่น ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายอบรม หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ 2 เท่า

นิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา รวมทั้งรายจ่ายให้แก่มัคคุเทศก์นำเที่ยว เพื่อการอบรมสัมมนาให้แก่ลุกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ 2 เท่า

ค่าปรับปรุงโรงแรม หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ 1.5 เท่า ของรายจ่ายตามจริง

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม สามารถนำรายจ่ายที่เกิดจากการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก ทำให้ดีขึ้นของอาคาร หรือ Built-In มาหักในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามรายจ่ายจำนวนที่จ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ 1.5 เท่า ของรายจ่ายตามจริง

และนี่คือ มาตรการภาษีที่ภาครัฐออกมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังไวรัสโคโรนาทำเศรษฐกิจทรุด การท่องเที่ยวซบเซา แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นภาษี 2563 วันนี้เรามีตารางลดหย่อนภาษี 2562 มาให้คุณได้ไล่เช็ก ก่อนล็อกอินเข้าไปยื่นภาษีที่เว็บไซต์กรมสรรพากร 


รวมรายการลดหย่อนภาษี 2562


ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ฯ 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 บาท
บุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดปี 2561 เป็นต้นไป เพิ่มคนละ 30,000 บาท
ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท
ค่าอุปการะบิดา-มารดา คนละ -0,000 บาท
ค่าอุปการะผู้พิการ-ทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนกลุ่มประกัน 
เบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท
เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส ที่ไม่มีเงินได้ฯ ไม่เกิน 10,000 บาท
เบี้ยประกันสุขภาพ ไม่เกิน 15,000 บาท
(รวมเบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท)
เบี้ยประกันสุขภาพบิดา-มารดา ไม่เกิน 15,000 บาท
ค่าลดหย่อนกลุ่มเงินออม และการลงทุน
เงินสมทบประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท
ซื้อ LTF ไม่เกิน 15% ของเงินได้ฯ ไม่เกิน 500,000 บาท
ซื้อ RMF ไม่เกิน 15% ของเงินได้ฯ ไม่เกิน 500,000 บาท
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ไม่เกิน 15% ของเงินได้ฯ ไม่เกิน 500,000 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200,000 บาท
กบข. ไม่เกิน 15% ของเงินได้ฯ ไม่เกิน 500,000 บาท
กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ไม่เกิน 15% ของเงินได้ฯ ไม่เกิน 500,000 บาท
เงินสมทบกองทุนการออมแห่งชาติ ไม่เกิน 13,200 บาท

ลดหย่อนรวมกัน ไม่เกิน 500,000 บาท

ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000 บาท
ซื้อบ้านหลังแรก ปี 2558 ไม่เกิน 120,000 บาท
ซื้อบ้านหลังแรก ปี 2562 ไม่เกิน 200,000 บาท
ค่าลดหย่อนกลุ่มเงินบริจาค
บริจาคเพื่อการศึกษา ลดหย่อนได้ 2 เท่า ของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ
บริจาคให้สถานพยาบาลของรัฐ
บริจาคเพื่อการกีฬา
บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์
เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล เช่น วัด มูลนิธิ สมาคม หรืออุทกภัย ลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น
เงินบริจาคให้พรรคการเมือง ไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
ช้อปช่วยชาติ 1-16 มกราคม 2562 ไม่เกิน 15,000 บาท
ซื้อสินค้าการศึกษาและกีฬา 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 ไม่เกิน 15,000 บาท
ซื้อหนังสือ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 15,000 บาท
ซื้อสินค้า OTOP 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 ไม่เกิน 15,000 บาท
ลดหย่อนเพื่อการท่องเที่ยวเมืองหลัก และเมืองรอง ไม่เกิน 20,000 บาท
–          เมืองหลัก 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 ไม่เกิน 15,000 บาท
–          เมืองรอง 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 ไม่เกิน 20,000 บาท
ค่าลดหย่อนกลุ่มช่วยเหลืออุทกภัย
รายการ จำนวนค่าลดหย่อน หมายเหตุ
ค่าซ่อมบ้าน/รถที่ประสบภัยพายุปาบึก ค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าวัสดุ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เป็นผู้ประสบเหตุอุทกภัยจากพายุปาบึก ช่วงวันที่ 3-7 มกราคม 2562
ค่าซ่อมแซมรถ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2562
ค่าซ่อมบ้าน/รถที่ประสบภัยพายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าวัสดุ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม 32 จังหวัด ที่ประกาศเขตภัยพิบัติ
ค่าซ่อมแซมรถ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซม ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562

READ MORE :