Home Finance Employment ข่าวดี ! ราชทัณฑ์ เว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% หากรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน

ข่าวดี ! ราชทัณฑ์ เว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% หากรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน

หนุนจ้างงานผู้พ้นโทษ

ช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้ ไม่ได้มีเพียงผู้ประกอบการ คนทำงาน หรือเด็กจบใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ถูกแช่แข็ง ไม่อาจจ้างงานเพิ่มได้ หรือถ้ารับพนักงานเพิ่มคุณสมบัติก็อาจไม่สมดุลกับเงินเดือนที่ได้รับ แต่ยังมีบุคคลอีกกลุ่มที่ประสบปัญหาไม่อาจหางานทำได้ นั่นคือ “กลุ่มผู้พ้นโทษ” ที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ

และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกิดการจ้างงานผู้พ้นโทษ อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้พ้นโทษ ซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำ สอดคล้องกับภารกิจกรมราชทัณฑ์ ที่นอกจากการควบคุมผู้ต้องขังแล้ว ยังมีหน้าที่ในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้เป็นผู้ที่มีทักษะ มีความสามารถ เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีงานมีรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ ไม่หันมาก่อความผิดซ้ำ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ทางกรมราชทัณฑ์ ได้ออกประกาศยกเว้นภาษีผู้ประกอบการที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 704) พ.ศ. 2563 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา มีรายละเอียดดังนี้

(1) กำหนดบทนิยามคำว่า “ผู้พ้นโทษ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาด ซึ่งมีสัญชาติไทยที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ เนื่องจากครบกำหนดโทษตามหมายศาล ลดวันต้องโทษจำคุก หรือพักการลงโทษ

(2) กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวเข้าทำงาน สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของรายจ่าย ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษเฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(3) กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย ตั้งแต่เดือนที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำงานจนถึงเดือนสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

(4) กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ เนื่องจากการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ เนื่องจากรายจ่ายในการจ้างงานบุคคลดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาอื่นที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรอีกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ราชทัณฑ์ เว้นภาษี 50% หากรับผู้เพิ่งพ้นโทษเข้าทำงาน ภาพจาก ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์, กรมสรรพากร


READ MORE :
Exit mobile version