4 สินเชื่อบ้านใหม่ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ads

เช็คแพ็คเกจสินเชื่อบ้าน ธอส. มีอะไรอัพเดทบ้าง ?

“บ้าน” คือหนึ่งในความฝัน หรือเป้าหมายของหลายคนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยของตัวเองหรือเพื่อคนในครอบครัว แต่การมีบ้านสักหลัง หากใช้เงินสดก็คงใช้เงินเป็นจำนวนไม่น้อยในการสร้างหรือซื้อบ้านหนึ่งหลัง ฉะนั้น “สินเชื่อบ้าน” เงินกู้อีกประเภทหนึ่ง จึงกลายเป็นทางเลือกของคนอยากมีบ้าน

ล่าสุด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หนึ่งในสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประกาศเปิดตัวแพ็คเกจผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และบริษัทเอกชน ก็สามารถขอสินเชื่อบ้านกับ ธอส. ได้

และในวันนี้ Promotions ขอนำรายละเอียดของ 4 สินเชื่อบ้าน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านหลังใหม่หรือบ้านหลังแรก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ทุกคนได้เลือกกันค่ะ

สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน


คุณสมบัติผู้กู้ 

1. ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน

2. นอกจากเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชนแล้ว บริษัทเอกชนที่ว่า ต้องเป็นหน่วยงานซึ่งทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ธอส. ภายใต้โครงการ “Corporate Synergy” (ไม่เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก และสวัสดิการมีเงินฝาก)

วัตถุประสงค์การขอกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด

2. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ 1

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

วงเงินให้กู้
 • วงเงินให้กู้ขั้นต่ำ 1 ล้านบาทต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้
 • ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นกรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

แบบที่ 1

ปีที่ 1-3 = MRR-3.45% ต่อปี (3.30%)

ปีที่ 4-5 = MRR-1.50% ต่อปี (5.25%)

ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา

– กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี

– กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) = MRR-0.75% ต่อปี

– กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

แบบที่ 2

ปีที่ 1-3 = MRR-3.60% ต่อปี (3.15%)

ปีที่ 4-5 = MRR-1.65% ต่อปี (5.10%)

ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา

– กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี

– กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) = MRR-0.75% ต่อปี

– กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

หลักฐานการขอกู้เงิน

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

1. พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน/หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

สินเชื่อ “บ้าน Happy Life”


คุณสมบัติผู้กู้ 
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก กับ ธอส.
วัตถุประสงค์การขอกู้

1. เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง

2. เพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับไถ่ถอนจำนอง

3. เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.

หมายเหตุ : ธอส. ยังปล่อยให้กู้เพิ่มสำหรับลูกค้าปัจจุบัน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม

วงเงินให้กู้
 • วงเงินให้กู้ ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
ระยะเวลาการกู้
 • ระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 40 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปีที่ 1 = MRR-2.95% ต่อปี

ปีที่ 2-3 = MRR-3.80% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

– กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี

– กรณีสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

– กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR

หลักฐานการขอกู้เงิน

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

1. พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน/หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

หมายเหตุ **กำหนดยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562


โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562


คุณสมบัติผู้กู้
 • ผู้กู้สินเชื่อในโครงการนี้ ต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐและอื่น ๆ
วัตถุประสงค์การขอกู้

1. เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

2. เพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

วงเงินให้กู้
 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร (กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท) 
ระยะเวลาการกู้
 • ระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 40 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปีที่ 1 = MRR-3.76% ต่อปี

ปีที่ 2 = MRR-3.00% ต่อปี

ปีที่ 3 = MRR-2.50% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี

หลักฐานการขอกู้เงิน

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ **กำหนดยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562


สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน ภายใต้บริษัทรับสร้างบ้าน ปี 2562


คุณสมบัติผู้กู้ 
 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
วัตถุประสงค์การขอกู้

1. เพื่อปลูกสร้างอาคาร

2. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร

4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างอาคาร

5. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ 1-4 เท่านั้น

หมายเหตุ :

 • นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า
 • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือนสม่ำเสมอ
วงเงินให้กู้
 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร (กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท)
ระยะเวลาการกู้
 • ระยะเวลาการกู้ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นกรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปีที่ 1-3 = MRR-3.96% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

– กรณีสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

– กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี

หลักฐานการขอกู้เงิน

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

1. พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

แต่อย่างไรดี การซื้อบ้านหลังหนึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณควรใช้เวลาในการหาข้อมูลให้ครบทุกด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ ส่วนสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่นำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าคงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการบ้านหลังใหม่ หรือซ่อมแซมบ้านหลังเก่าไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนค่ะ


READ MORE :