Home Investment Finance 3 ประเภทอัตราดอกเบี้ย เงินติดล้อ จะเอารถเข้าเมื่อไหร่ ต้องเช็คก่อน

3 ประเภทอัตราดอกเบี้ย เงินติดล้อ จะเอารถเข้าเมื่อไหร่ ต้องเช็คก่อน

อัตราดอกเบี้ยของเงินติดล้อ จะมีอยู่ทั้งสิ้น 3 ประเภทหลักๆ โดยแบ่ง ตามการโอนรถ หรือไม่โอนรถ และ อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อทะเบียนรถแบบชำระเงินต้นครั้งเดียว ซึ่งยังคงมีแยกย่อยต่อในเรื่องของประเภทรถ และ ประเภทผู้ขอยื่นกู้ด้วย

หนึ่งในการเตรียมตัวก่อนการนำรถ หรือ มอเตอร์ไซค์ เข้ารีไฟแนนซ์ก้บสถาบันการเงินต่างๆ อย่างแรกๆเลยก็คือการเช็คอัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์ เพราะจะทำให้รู้ได้เลยทันทีว่า เมื่อจบการจ่ายค่างวดแล้ว จะต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจะสามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับบริษัทไฟแนนซ์เจ้าอื่นๆได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และหนึ่งในบริษัทไฟแนนซ์ที่มีคนถามหา อัตราดอกเบี้ยมากที่สุดแห่งหนึ่งก็คือ เงินติดล้อ

เอารถเข้าเงินติดล้อ ต้องรู้อะไร นอกเหนือจากการถามอัตราดอกเบี้ย?

เพราะการเอารถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก หรือบิ๊กไบค์ เข้าเงินติดล้อ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ ก็เดินเอารถเข้าไปประเมินราคา ถามหาค่างวด เพราะเบื้องต้น เงินติดล้ออนุญาตให้เอารถที่ยังผ่อนไม่หมดมารีไฟแนนซ์ และ ที่ผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์ได้ เพื่อนำเงินออกมาใช้ รวมถึงมีการให้ทำประกันแบบเลือกได้ รวมถึงมีค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่สามารถหาอ่านได้เพิ่มเติมจากที่นี่

อัตราดอกเบี้ยเงินติดล้อมี 3 ประเภท โอนเล่ม/ไม่โอนเล่ม และ สินเชื่อระยะสั้น

บอกได้เลยว่า สำหรับเงินติดล้อแล้วนั้น มีอัตราดอกเบี้ยที่แบ่งประเภท 2 อย่างคือ ดอกเบี้ยสำหรับการรีไฟแนนซ์รถ จำนำทะบียน แบบการโอนเล่ม และ แบบไม่โอนเล่ม ซึ่งโดยปกติแล้ว ดอกเบี้ยสำหรับการโอนเล่มจะมีราคาถูกกว่า แบบไม่โอน นั่นเป็นเพราะว่า เมื่อมีการโอนเล่มให้เงินติดล้อ ความเสี่ยงจะน้อยลงเพราะทางบริษัทเค้าจะมีการถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ และมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ สินเชื่อทะเบียนรถแบบระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งจุดแตกต่างกันของ แต่ละตัวนั้นก็คืออัตราดอกเบี้ยนั่นเอง

ประกาศอัตราดอกเบี้ยของเงินติดล้อครั้งที่ 2 ปี 25621

เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ย 3 ประเภท ดังกล่าวด้านบน เราจึงขอจำแนกออกเป็นตารางดังนี้

1 อัตราดอกเบี้ย เงินติดล้อ สินเชื่อเช่าซื้อ แบบโอนเล่ม

ประเภทรถ อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปีรถ 57-62 ปีรถ 52-56 ปีรถ 47-51 ปีรถ 42-46
มอเตอร์ไซค์ 1.5% ต่อเดือน
เก๋ง กระบะ ตู้ บรรทุก บัส 1% ต่อเดือน 1.25% ต่อเดือน 1.5% ต่อเดือน 1.75% ต่อเดือน
รถไถ แทรกเตอร์ 1.25% ต่อเดือน 1.5% ต่อเดือน 1.75% ต่อเดือน 1.75% ต่อเดือน
สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองจากดีลเลอร์ 0.85% ต่อเดือน
สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองทั่วไป 2% ต่อเดือน
  • สำหรับรถมอเตอร์ไซค์จะอยู่ที่ 1.5% ต่อเดือน เทียบดอกเบี้ยที่แท้จริง 31.72% ต่อปี
  • รถเก๋ง รถบ้าน กระบะ รถตู้ รถบรรทุก รถบัส จะอยู่ที่สูงสุด 1.75% ต่อเดือน หรือประมาณ 21.46% – 36.74% ต่อปี
  • รถไถ รถแทรกเตอร์ ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 26.62% – 36.74% ต่อปปี
  • สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกดีลเลอร์ ที่ 18.32% ต่อปี
  • สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกทั่วไป 41.7% ต่อปี

คำถามแรก : ถ้าเป็นรถบ้าน รถตู้ รถบัส รถบรรทุก รถบัส เก่ากว่าปีที่อยู่ในตารางจะทำอย่างไร? – คำตอบคือ ก็ยังมีโอกาสกู้ผ่านได้ แต่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ 2% ต่อเดือน หรือประมาณ 41.7% ต่อปี เท่ากันกับ สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง

คำถามที่สอง : จะขอเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกได้หรือไม่? – คำตอบคือ สามารถเลือกได้ แต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ของสินเชื่อที่ได้รับการอนุม้ติด้วย

คำถามที่สาม : ถ้าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จะได้เท่าไหร่? – การได้รับอัตราดอกเบี้ยคคงที่พิเศษ จะขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัคร หากว่าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุดจะอยู่ที่ 0.7% ต่อเดือน หรือประมาณ 15.16% ต่อปี สำหรับรถเก๋ง กระบะ และที่ 0.75% ต่อเดือน หรือ 16.22% ต่อปี สำหรับรถบรรทุก

2

อัตราดอกเบี้ย เงินติดล้อ แบบสัญญาเงินกู้ แบบไม่โอนเล่ม 

ประเภทรถ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
มอเตอร์ไซค์ สูงสุด 28% ต่อปี
รถเก๋ง กระบะ สูงสุด 28% ต่อปี
รถบรรทุกบุคคลธรรมดา สูงสุด 28% ต่อปี
รถบรรทุกนิติบุคคล สูงสุด 15% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยในหมวดนี้ จะขึ้นอยู่กับตัวรถ ปีรถ สภาพ และตัวผู้ยื่นคำขอด้วย ซึ่งทางเงินติดล้อ กำหนดอัตราดอกเบี้ยมาสูงสุดที่ 15% – 28% ต่อปี ซึ่งจะใช้สัญญาเงินกู้ และดูเหมือนว่าดอกเบี้ยจะคล้ายคลึงกันกับ ดอกเบี้ยบัตรเครดิต และ สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี หากมีคุณสมบัติครบทั้งรถทั้งคน ดอกเบี้ยน่าจะถูกกว่านี้หลายเท่า

3

อัตราดอกเบี้ย แบบไม่เกิน 3 เดือน (สินเชื่อทะเบียนรถแบบชำระเงินต้นครั้งเดียว)

ตัวนี้จะมีดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 0.5% ต่อเดือน หรือประมาณ 10.90% ต่อปี โดยที่การคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่อปี ขึ้นอยุ่กับระยะเวลาที่เลือกผ่อนชำระของสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติเช่นเดียวกันกับแบบโอนเล่ม

หมายเหตุ : 1 ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.ngerntidlor.com/getattachment/95eb65c3-c869-46cd-8905-ebaadc6ddf98/interest_allproduct-2562.aspx ณ วันที่ 7 กันยายน 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

[wp-review id=”295014″]

มีที่อื่นที่เหมือนเงินติดล้อหรือไม่?

สำหรับบริษัทที่คาดว่าน่าจะมีการทำการตลาด และอาจมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับเงินติดล้อ ก็คือ สมหวัง เงินสั่งได้ ที่เน้น รถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ รวมถึงรถตู้ รถพ่วง รถบรรทุก ด้วย ถึงแม้ว่า สมหวัง อาจจะไม่ได้มีสาขาที่มากเท่ากับ เงินติดล้อ ณ ปัจจุบัน แต่ หากเปรียบเทียบ สมหวัง กับ เงินติดล้อ ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้ว คาดว่ามีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า โดยที่ทางสมหวัง จะรับรถยนต์ ทั้งที่ปลอดภาระแล้ว และยังไม่ปลอดภาระ (รีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมด) แต่สำหรับมอเตอร์ไซค์ จะรับที่ปลอดภาระแล้วเท่านั้น

สำหรับผู้ที่อยากเปรียบเทียบ เงินติดล้อ กับ สมหวัง เงินสั่งได้ สามารถสมัครรีไฟแนนซ์รถ หรือ มอเตอร์ไซค์ ได้ที่นี่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ >> https://somwangagent.tisco.live/carloan

ล่าสุดเกี่ยวกับเงินติดล้อ

ความรู้เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด

ความรู้เกี่ยวกับการจำนำทะเบียนรถยนต์ มอเตอร์ไซค์

Exit mobile version