ads

ต้องการนำรถเข้าไฟแนนซ์ ต้องใช้อะไรบ้าง

คนมีรถส่วนใหญ่นั้นคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า เอารถเข้าไฟแนนซ์ ซึ่งก็มีข้อสงสัยตามมาอีกว่าเอารถเข้าไฟแนนซ์นั้นคืออะไร? ทำไมต้องเอาเข้า เพราะรถนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งไม่ว่าคุณจะผ่อนรถหมดแล้ว หรือยังผ่อนไม่หมด แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างหากต้องการนำรถเข้าไฟแนนซ์

การนำรถเข้าไฟแนนซ์ คือ การนำรถยนต์ของเราไปขอกู้ใหม่เพื่อให้เจ้าของรถยนต์นั้น นำเงินที่ได้มานั้นหมุนเวียนหรือน้ำไปใช้ในด้านอื่นๆ หรือเป็นการเพิ่มจำนวนวงเงินของสินเชื่อกับทางด้านสถาบันการเงินเก่า หรือ สถาบันการเงินใหม่นั่นเอง โดยรถที่สามารถนำมาเข้าไฟแนนซ์ได้นั้น ต้องเป็นรถยนต์ที่ผ่อนหมดแล้ว เจ้าของรถเท่านั้นที่นำรถยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์ได้ รถยนต์ต้องไม่ขาดต่อทะเบียน พ.ร.บ สำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้นจะถูกกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

การนำรถเข้าไฟแนนซ์นั้นสำหรับเอกสารที่ใช้ส่วนใหญ่ เจ้าของรถยนต์ติดต่อยื่นขอสินเชื่อรถยนต์เพื่อสนองต่อความต้องการตนเองเป็นไปตามเงื่อนไขสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด ซึ่งเอกสารในการใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ

 1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 3. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 4. เอกสารแสดงรายได้ (กรณีทำงานประจำ) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด, หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 5. เอกสารอื่นๆ กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว, แจ้งแหล่งที่มาของรายได้

นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินหลายแห่งพร้อมให้บริการสินเชื่อรถแลกเงินนี้อยู่ จึงทำให้หลายคนสับสน หรือตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกกู้ที่ไหน หรือทำสินเชื่อที่ไหนดี ซึ่งตอนนี้สำหรับคนที่ต้องการนำรถเข้าไฟแนนซ์นั้นก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสถานบันการเงินที่น่าสนใจได้ เพื่อการกู้และดอกเบี้ยที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะ

Update กันยายน 2562 ค่าใช้จ่ายในการเอารถเข้าไฟแนนซ์หลักๆ

การนำรถเข้าไฟแนนซ์ จะแยกเป็นสองประเภทคือ รถที่ยังผ่อนไม่หมด (ยังไม่ปลอดภาระ) และ รถที่ได้เล่มทะเบียนมาแล้ว คือรถที่ปลอดภาระแล้ว และค่าใช้จ่ายหลักๆ จะมีดังนี้

 1. ดอกเบี้ยต่อปี
 2. ค่าธรรมเนียม
 3. ค่าโอนเล่มทั้งขาไปและ ขากลับ
 4. ค่าตรวจสภาพรถยนต์
 5. ค่าดำเนินการ
 6. ค่าธรรมเนียม ใช้วงเงิน
 7. ค่าประเมินราคารถ
 8. อื่นๆ
[wp-review id=”254927″]

READ MORE :