สินเชื่อ ธกส. มีกี่ประเภท

ภาพจาก ธ.ก.ส.
ads

ธกส. สินเชื่อเพื่อพี่น้องชาวเกษตร

ปัจจุบันสินเชื่อ ได้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการสำรองเงิน เพื่อนำมาใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ โดยดอกเบี้ยจะถูกกว่าการกู้ประเภทอื่น ๆ และหนึ่งในสินเชื่อที่เชื่อว่า เกษตรกรไทย น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี คือ สินเชื่อ ธ.ก.ส. โดยเฉพาะในยามที่เกษตรกรตกอยู่ในสภาวะวิกฤต สภาพการเงินไม่พอใช้จ่าย ไม่มีต้นทุนในการจัดหาเครื่องจักร หรืออุปกรณ์การเกษตรก็สามารถกู้ได้ง่ายไม่แพ้กัน

ยังไม่หมดเท่านี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยังมีโครงการสินเชื่อประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย และวันนี้ เราขอพาไปดูกันว่า ธ.ก.ส. มีสินเชื่ออะไร และมีรายละเอียดคร่าว ๆ อย่างไรบ้าง ?

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)

วัตถุประสงค์การกู้เงิน :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและหรือเพื่อเป็นค่าลงทุนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การผลิตอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ เป็นต้น

วงเงินกู้ขั้นสูง :

 • ให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร

ระยะเวลาให้เงินกู้ :

 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์การกู้เงิน :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและหรือเพื่อเป็นค่าลงทุนในการปรับโครงสร้างการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตจากแบบดั้งเดิมหรือแบบเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตรูปแบบใหม่ หรือพัฒนาระบบหรือยกระดับการผลิตที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผลผลิตการเกษตรหรือสินค้าเกษตร

วงเงินกู้ขั้นสูง :

 • ไม่เกินค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาให้เงินกู้ :

 • ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Credit)

วัตถุประสงค์การกู้เงิน :

สนับสนุนเงินทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์ ทั้งค่าเช่าที่ดิน และหรืออาคาร ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์รายเดือน ค่าธรรมเนียมการตลาด ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ำ หรือค่าไฟ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทำกิจการที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์ โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์แรกเข้าพร้อมค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าอาคารหรือร้าน ค่าลงทุนก่อสร้าง หรือปรับปรุง ต่อเติม เป็นต้น

วงเงินกู้ขั้นสูง :

ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท

 • กรณีขอกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นทุนหมุนเวียน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบปี ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดของธุรกิจแฟรนไชส์
 • กรณีขอกู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุนในกิจการ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าลงทุนทั้งหมด โดยลูกค้าต้องมีเงินทุนสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่าลงทุนทั้งหมด

ระยะเวลาให้เงินกู้ :

 • ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์การกู้เงิน :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตกร หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

วงเงินกู้ขั้นสูง :

 • ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท

ระยะเวลาให้เงินกู้ :

 • ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

สินเชื่อเงินด่วน A-CASH

วัตถุประสงค์การกู้เงิน :

เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน เพื่อไปใช้จ่ายภายในครัวเรือน

วงเงินกู้ขั้นสูง :

 • สูงสุดรายละ 50,000 บาท (สามารถเบิกถอนได้หลาครั้งตามวงเงินที่มีอยู่)

สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

วัตถุประสงค์การกู้เงิน :

เพื่อตอบแทนผู้มีอุปการคุณต่อผู้ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส. เพียงท่านเป็น ลูกค้าผู้ฝากเงิน ของ ธ.ก.ส. หรือ ลูกค้าสลากออมทรัพย์ ของ ธ.ก.ส. ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่าง ๆ

วงเงินกู้ขั้นสูง :

 • เพียงแค่มียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท กู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

สินเชื่อระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน

วัตถุประสงค์การกู้เงิน :

เป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กำหนดระยะเวลาการชำระคืนก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. สามารถใช้เป็นหลักประกันในการใช้บริการสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ได้

วงเงินกู้ขั้นสูง :

 • ขั้นต่ำ 200,000 บาท ขั้นสูงไม่จำกัด (พิจารณาตามความจำเป็นของธุรกิจ)

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

วัตถุประสงค์การกู้เงิน :

เป็นสินเชื่อที่ ธ.ก.ส. ทำออกมาเพื่อสานฝันของผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เป็นจริงได้

วงเงินกู้ขั้นสูง :

 • พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้เงินกู้ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้และหลักประกัน

โครงการ 1 สินเชื่อ 1 ตำบล SME เกษตร

วัตถุประสงค์การกู้เงิน :

เป็นสินเชื่อที่ ธ.ก.ส. สนับสนุน เพื่อยกระดับเป็น SME เกษตร อันเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้เกิดการจ้างแรงงานในภาคชนบทเพิ่มขึ้น

วงเงินกู้ขั้นสูง :

 • วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 20 ล้านบาท

สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์การกู้เงิน :

1. เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพในด้านการลงทุน การผลิต และการตลาด เช่น การสร้างตลาดนัดหรือตลาดสด โรงฆ่าสัตว์

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการลดค่าใช้จ่าย และการพึ่งพาตนเองของชุมชน เช่น โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในลักษณะต่อไป

 • การศึกษา การอบรม การสัมมนา ดูงานหรือฝึกงาน ในด้าน การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ เช่น ส่งเสริมเครื่องมือให้กลุ่มอาชีพ
 • การจัดหาปัจจัยอื่นที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น โรงรับจำนำ โรงพยาบาลชุมชนตามโครงการของรัฐหรือของธนาคาร

4. เพื่อดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทตามโครงการของรัฐหรือของธนาคาร

วงเงินกู้ขั้นสูง :

 • ไม่เกิน 25 ล้านบาท ต่อแห่ง กรณีขอกู้เงินต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร

สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์การกู้เงิน :

1. เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพในด้านการลงทุน การผลิต และการตลาด เช่น การสร้างตลาดนัดหรือตลาดสด โรงฆ่าสัตว์

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการลดค่าใช้จ่าย และการพึ่งพาตนเองของชุมชน เช่น โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในลักษณะต่อไป

 • การศึกษา การอบรม การสัมมนา ดูงานหรือฝึกงาน ในด้าน การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ เช่น ส่งเสริมเครื่องมือให้กลุ่มอาชีพ
 • การจัดหาปัจจัยอื่นที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น โรงรับจำนำ โรงพยาบาลชุมชนตามโครงการของรัฐหรือของธนาคาร

4. เพื่อดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบทตามโครงการของรัฐหรือของธนาคาร

วงเงินกู้ขั้นสูง :

 • ไม่เกิน 25 ล้านบาท ต่อแห่ง กรณีขอกู้เงินต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร

ถือว่า สินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นอีกหนึ่งโครงการของภาครัฐที่น่าสนใจและสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรทุกคนได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งยังมีโครงการที่เปิดให้บุคคลที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร ไปจนถึงทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับโอกาสในการกู้ยืม เพื่อนำเงินมาลงทุน หรือต่อยอดธุรกิจเดิม

ทั้งนี้ หากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีสินเชื่อตัวใหม่ ๆ ออกมา ทาง Promotions จะนำมาอัปเดทให้ทุกคนได้รู้กันอย่างแน่นอน


READ MORE :