ads

ข้อมูลจาก Telegraph.co.uk – บัตรเดบิตจะถูกนำมาใช้แทนที่ เงินสดเร็วๆ นี้ และเพราะเค้าพบว่า การใช้บัตรเดบิต เป็นการจ่ายเงินที่มีความถี่มากที่สุด (ข้อมูลจาก Industry Trade Association)

การใช้จ่ายเงินในปัจจุบัน ของคนไทย นอกจากจะมีการใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินออนไลน์ และแบบ ออฟไลน์ แล้ว ซึ่งอัตราการใช้บัตรเครดิตของคนไทยสูงขึ้นในปี 2017 รวมถึงมีการใช้ E-wallet ที่มีบริษัทผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด และการใช้ Smartphone ร่วมกับการชำระเงิน เช่น Samsung Pay การใช้ บัตรเดบิตในปัจจุบันก็ยังคงเป็นวิธีที่ยังคงเป็นที่นิยมอยู่

ข้อมูลจาก Telegraph.co.uk

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า การใช้เงินสดในประเทศอังกฤษในการชำระเงินใดๆ ก็ตาม ยังคงเป็นวิธีที่ยังมีความนิยมอย่างสูง ตามมาด้วยการใช้บัตรเดบิต บัตรเงินสด บัตรเครดิต การใช้วิธีการโอนเงิน และ การชำระเงินด้วยเช็คเงินสด และหากมาดูการคาดการณ์ในประเทศอังกฤษ จะเห็นได้ว่า ภายในปี   2025 การใช้เงินสดจะลดลง และเปลี่ยนมาเป็นการใช้ บัตรเดบิตแทน ซึ่งบัตรเครดิตจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพียงเท่านั้น

สำหรับการใช้ Contactless Payment หรือที่เรียกว่า Tap and go มันคือการใช้บัตร e-wallet ในการชำระเงิน หรือการใช้ Smartphone ในการเชื่อมระบบจ่ายเงิน ก็จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และมีผู้ใช้วิธีการชำระเงินแบบนี้เพิ่มขึ้นทุกวัน