ads

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน  สำหรับจัดการกับบัตรเครดิต  

จากที่เล่าไปในบทความที่แล้ว – > เรื่องสินเชื่อโอนหนี้บัตรเครดิต 2560 ยังมีอยู่ไหม?  ปัจจุบันนี้สินเชื่อที่ใช้หลักฐาน Credit Statement นี้อาจจะหายากหน่อย  เพราะเจ้าหนี้เป็นยอดหนี้ในสลิปของคุณแล้วอาจจะโบกมือลา  จึงย้อนกลับมานิยมในสินเชื่อส่วนบุคคล ตัวเดิม หรือ “สินเชื่ออเนกประสงค์” ในแบบที่มีในธนาคารทั่วไป 

 

“ออมสิน” เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทุกคนถามหาว่ามีสินเชื่อโอนหนี้บัตรเครดิตหรือไม่?  ก็ต้องบอกตามตรงว่า “ไม่มี”  แต่ยังขอกู้ “สินเชื่อส่วนบุคคล” ได้ เพราะหลายคนยังติดภาพว่าออมสินเป็นธนาคารของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนรายได้น้อย และยังให้ดอกเบี้ยน้อยกว่า  ผ่อนผันให้กู้ได้นานสุดถึง 84 เดือน  โดยแจ้งเงื่อนไขว่า “เพื่อใช้อุปโภคบริโภค” หรือ ใช้ชำระหนี้สิน” 

“สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์” สำหรับผู้ที่มีรายได้แน่นอน

ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน  ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และรวมกับระยะเวลาที่ชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี และขอกู้มาเพื่อปิดหนี้ได้  เป็นเงินกู้ระยะยาวที่คุณต้องผ่อนชำระให้กับธนาคารเป็นรายงวด รายเดือน

 • เอกสารขอกู้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน
 • แสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ
 • หนังสือยินยอมให้หักจากเงินเดือน (กรณีหน่วยงานเป็นผู้หักเงินนำส่งให้)
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานบริษัทเอกชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • บัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน ห้องชุด หรือแบบแปลนอาคาร ภาพถ่ายอาคารทั้ง 4 ด้าน  และหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)

 

 

“สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ”  สำหรับพนักงานมีรายได้ประจำ

เหมาะสำหรับคนที่มักใช้บัตรเครดิตไปหมุนเวียนกับการประกอบธุรกิจ  ซึ่งจะยิ่งทำให้คุณปิดหนี้ได้ไม่หมดไม่สิ้นสักที ระยะเวลาชำระเงินกู้ของสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้กู้แล้วผ่อนได้มากที่สุดไม่เกิน 8 งวด  วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (ซึ่งต้องไม่รวมหนี้สินจากโครงการอื่น) โดยมีเงื่อนไขคร่าวๆ ดังนี้

 • เป็นสินเชื่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และหนี้สิน
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้าง พนักงานโรงงาน พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
 • เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่สาขาที่กู้
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่ต้องใช้หลักประกันในเงินกู้
 • ชำระเงินกู้เป็นรายเดือน 

 

“สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์”

นอกจากนี้สำหรับกลุ่มวิชาชีพพิเศษ  ไม่จำเป็นต้องกู้ “สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์” เพราะมี “สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์” โดยเฉพาะ  กรณีที่ไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน ใช้ระยะเวลากู้ 10 ปี  ถ้าใช้หลักทรัพย์ก็กู้ได้ 20 ปี  วัตถุประสงค์ของเงินกู้คือนำไปใช้กับการอุปโภคบริโภค ( อ่านเพิ่มเติม : สำหรับสินเชื่อสำหรับวิชาชีพแพทย์ )

เงื่อนไข

 • สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลที่สังกัดหน่วยงานรัฐ หรือ สังกัดโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น โดยมีเอกสารใบประกอบวิชาชีพชัดเจน
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประวัติการเงินที่ดี
 • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

มีสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งที่ ออมสิน ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ รีไฟแนนซ์ เด็ดขาด  นั่นก็คือ “สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน” ซึ่งธนาคารจะไม่ปล่อยกู้ แต่ปล่อยกู้เฉพาะนำไปใช้จ่ายฉุกเฉิน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท   ในส่วนนี้ถ้าเดินไปบอกกับธนาคารกว่าจะกู้สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อนำไปรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต  ธนาคารจะไม่อนุมัติ

 

สุดท้ายนี้หากคุณจำเป็นต้องขอสินเชื่อเงินกู้ของธนาคารออมสิน เพื่อนำไป “รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต” ส่วนนี้ต้องดูว่าคุณประกอบอาชีพที่เข้าเงื่อนไขใดของออมสิน ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลไว้ก่อน แล้วให้ธนาคารติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ผ่านเว็บก็ได้สะดวกดีค่ะ