กู้เงินซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ต้องใช้เอกสารอะไร ติดต่อที่ไหนได้บ้าง?

คนอยากมีบ้านสวยกู้ซ่อมบ้าน ดอกเบี้ยคิดอย่างไร กู้ได้ประมาณเท่าไหร่?

ในช่วงหนึ่งของชีวิตที่คุณอยากจะต่อเติมบ้าน เพื่อให้ชีวิต ความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่ก็ต้องกะงบประมาณไว้สำหรับเตรียมตัวค่อนข้างสูง “กู้ต่อเติม” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มอง ๆ ไว้ โดยวันนี้ Promotions.co.th ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการขอกู้จาก “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” มาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ฐานที่ต้องการทราบข้อมูลการขอกู้ไว้เบื้องต้น

 • กู้ในวงเงินไม่เกิน 85 – 100% ของราคาประเมิน
 • กู้ได้ไม่เกินเงินเดือน 40 เท่า ของผู้กู้ (สิทธิ์สวัสดิการกู้ได้ไม่เกิน 80%)

อัตราดอกเบี้ยการกู้ซ่อมแซมบ้าน

เป็นไปตาม MRR ของแต่ละธนาคาร แต่หากเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะมีค่าธรรมเนียมไปประเมินหลักประกัน ดังนี้

 • กู้ไม่เกิน 500,000 บาท – 1,900 บาท
 • กู้ไม่เกิน 500,001 – 3,000,000 บาท – 2,800 บาท
 • กู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท – 3,100 บาท
 • ค่าตรวจสอบงานก่อสร้างต่อเติมต่าง ๆ ครั้งละ 600 บาท
 • ค่าดำเนินการจดจำนอง เหมาจ่ายรายละ 1,000 บาท

 

การต่อเติม “ห้องน้ำใต้บันได”

 

การต่อเติม “ห้องอาบน้ำ” ในบ้าน

การต่อเติม “ห้องครัว” ในบ้าน

เอกสารในการกู้ซ่อมแซมบ้าน

(ข้อมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์)

 1. คำร้องขอกู้เงิน
 2. เอกสารขอกู้เงิน
 3. เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว อาทิ บัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบแจ้งความแยกกันอยู่, ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล เป็นต้น
 4. เอกสารแสดงรายได้ สำหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 – 6 เดือน, สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 – 12 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ ได้แก่ สำเนาทะเบียนการค้า (หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนผู้ถือหุ้น), สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี, หลักฐานการเสียภาษี, Statement รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน, รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ พร้อมแผนที่
 5. เอกสารหลักประกัน อาทิ โฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร – แบบแปลนอาคาร – สัญญาการว่าจ้าง, หนังสือหลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 6. ผู้กู้ร่วมก็ต้องใช้เอกสารเช่นเดียวกับผู้ขอกู้

ผู้สนใจกู้ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน สามารถเข้าไป “คำนวณสินเชื่อ” ได้ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th โดยกรอกวงเงินที่ต้องการขอกู้, ระยะเวลาขอกู้ และ อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ขอกู้ต่อเติมได้ทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด Townhouse อาคารพาณิชย์ เป็นต้น  แต่เน้นเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น หากต้องการกู้ต่อเติมออฟฟิศ ควรกู้แบบสินเชื่อ SMEs มากกว่า

เพื่อโอกาสที่จะกู้ผ่านมากขึ้น จำเป็นต้องมีประวัติการเงินที่ดี และ มีผู้ค้ำประกัน 1 – 2 ท่านเพิ่มเติมด้วย แต่อาจจะไม่ได้วงเงินถึง 100% ตามที่ต้องการ และอายุของผู้กู้รวมไปถึงจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70%

 

Read More :