Home Investment Finance กรมสรรพากร ให้คุณตรวจสอบ ภาษีคืนในปี 2560 ออนไลน์ได้แล้ว

กรมสรรพากร ให้คุณตรวจสอบ ภาษีคืนในปี 2560 ออนไลน์ได้แล้ว

ผู้เสียภาษีหลายคนคงได้ทำการยื่นแบบฟอร์ม ภงด 90 และ 91 กันไปแล้ว โดยมีทั้งยื่นแบบ ออนไลน์ และ ใช้เอกสารในการยื่นที่กรมสรรพากรในแต่ละเขต และสำหรับผู้ที่ยื่นแล้ว คงมีความกังวลใจเรื่องการตกหล่นในการคืนภาษี แม้ว่าจะมีระบบ Prompt Pay มาใช้แล้วก็ตาม ซึ่งวันนี้หลายคนก็มีการตรวจสอบภาษีคืน ทั้งในรูปแบบเช็คเงินสด และแบบการโอนเงินผ่นา พรอมเพย์ โดยที่บางคนอาจยังไม่รู้ว่าจะต้องตรวจสอบภาษีคืนที่ไหน? วันนี้เรามี การตรวจสอบเงินคืนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ กรมสรรพากรโดยตรง และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นภาษี ต้องยื่นก่อนสิ้นเดือน มีนาคมของทุกปี และควรตรวจสอบเอกสารสำหรับยื่นภาษีก่อน

3 ขั้นตอนง่ายในการตรวจสอบภาษีคืน (ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที)

เข้าไปที่ http://www.rd.go.th/publish/27942.0.html เมื่อเข้าไปแล้วจะแสดงหน้านี้สำหรับใส่ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยต้องมีข้อมูลดังนี้

  • ปีภาษี หากตรวจสอบปีภาษีที่จะได้รับคืนในปี 2560 ให้ เลือก 2559 (เพราะเรายื่นภาษีของปี 2559)
  • ชื่อนามสกุล โดยที่ไม่ต้องบอกว่าเป็น นาย นางสาว นาง ฯลฯ และสำหรับคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน ให้ใส่เครื่องหมาย – ที่ ช่องของนามสกุล เพราะ คณะบุคคลไม่มีนามสกุล
  • ใส่เลขที่ประจำตัวประชาชน โดยใส่เป็นเลขติดกันเลย

ขั้นตอนสุดท้าย ตรวจสอบรายการเงินคืนภาษี

ทางระบบของสรรพากร จะตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน สำหรับการแสดงผลว่าขั้นตอนการคืนภาษีไปถึงไหนแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยตรงกับทางสรรพากร อย่างไรก็ดี หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนนานเกินกว่า 7-10 วัน ให้โทรไปเช็คที่ 1161 หรือไปที่สรรพากรเขตที่คุณอยู่ โดยสามารถตรวจสอบเขตสรรพากรได้ที่นี่

ขั้นตอนในการอนุมัติภาษีเงินคืน

เพราะทางกรมสรรพากร เค้าต้องมีการรับเรื่องของประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีหลายล้านคน และแน่นอนว่า เอกสารอาจจะเป็นพันล้านใบต่อปี ซึ่งอาจมีการล่าช้า แต่เค้าก็ได้มีการเพิ่มระบบที่ทำให้ตรวจสอบง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก (ใครยื่นภาษีเมื่อ 10 ปีที่แล้วจะทราบดี) เราแนะนำให้เลือกใช้การรับเงินคืนผ่าน Prompt Pay เพราะมากกว่า 80% ของผู้เสียภาษีเลือกวิธีนี้แล้ว ในปีนี้ และสำหรับขั้นตอนการคืนภาษีของ สรรพากร ก็ตามรูปด้านบนเลย

  • ผู้เสียภาษียื่นแบบ
  • ดำเนินการเอกสาร ทั้งออนไลน์ และ กระดาษ
  • พิจารณาภาษีคืน
  • ส่งคืนภาษี
  • ผู้เสียภาษีได้รับเงินภาษีคืน

สำหรับคนที่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีนานเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป ควรต้องโทรไปเช็คกับทางกรมสรรพากร หรือ Hotline 1161 จะดีที่สุด

Exit mobile version