ads

บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน ได้ค่าอะไรบ้าง

พอเข้าเดือนตุลาคม 2562 บรรดาผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่างไล่ดูวันในปฏิทินกันแล้วว่า ตนจะยังได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพในเดือนตุลาคมนี้ วันไหน และจะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไร เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือส่วนใหญ่หมดอายุตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 แต่เมื่อเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรี มีมติขยายเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่อเนื่องอีก 2 รายการ ฉะนั้น ลองไปดูกันว่า เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2562 จะได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอะไรบ้าง และเมื่อไหร่ ?


วันที่ 1 ตุลาคม 2562


วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ

ได้รับวงเงิน : คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ
  • เป็นค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
  • เป็นค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • เป็นค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 18 ตุลาคม 2562


ค่าน้ำประปา

ได้รับวงเงิน : 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย (ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)

ค่าไฟฟ้า 
ภาพจาก freepik.com/kirisa99

ได้รับวงเงิน : 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย (ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)


รับค่าส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม วันไหน ใครได้สิทธิ์บ้าง


ได้รับส่วนลดเท่าไร ? : ได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 100 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 (โดยมาตรการนี้ ไม่เกี่ยวกับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่เคยให้ 45 บาท/3 เดือน)

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิม

ใช้ได้ที่ไหน : เมื่อซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง ที่มีเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย


คืนเงินภาษีแวตเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเท่าใด


สำหรับการคืนเงินภาษีแวตเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น รัฐบาลได้จัดแบ่งวิธีการคืนเงิน ไว้ดังนี้

1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องจ่ายภาษีจากการซื้อสินค้าเองตามปกติ ในอัตรา 1%

2. รัฐบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ทุกวันที่ 15 ของเดือน จำนวน 5% ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

3. จะมีการเก็บเงินเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของผู้ถือบัตรฯ จำนวน 1% เพื่อเป็นเงินออมของผู้มีรายได้น้อย หรือหากไม่มีบัญชีกับ กอช. อาจจะเปิดบัญชีเพื่อสะสมไว้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ข้อมูลจาก ไทยรัฐ, กรมบัญชีกลาง


READ MORE :