ads

การยื่นขอวีซ่า ขอแบบไหนได้บ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร

หลายคนมี การวางแพลนเพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศในแถบเอเชียของเราส่วนใหญ่นั้นเราสามารถเดินทางเข้าประเทศได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศเหมือนแต่ก่อน แต่ก็มีเพียงบางประเทศที่ยังต้องยื่นวีซ่าในการเดินทาง รวมไปถึงแถบประเทศฝั่งยุโรปที่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศเช่นเดียวกัน บางคนกำลังเตรียตัวเดินทางไปต่างประเทศอาจจะไม่รู้ว่าหากจะทำวีซ่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และ วีซ่าคืออะไร มีความจำเป็นขนาดไหน

วีซ่า (Visa) คือ เอกสารที่แสดงว่า คนนั้นได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศหรือเขตพื้นที่ ซึ่งจะมีการระบุภายในวีซ่าอย่างชัดเจนว่าสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ตามกรอบเวลา โดยจะแสดงเป็นเอกสารสำคัญให้เราพกไปยังต่างประเทศ วนใหญ่จะเป็น ตราประทับที่ลงประทับไว้ในหนังสือเดินทาง และจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเทศมาด้วยอาทิ เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางได้ อายุวีซ่า ช่วงเวลาที่เดินทาง เป็นต้น หรือ เข้าใจง่าย ๆ ว่าวีซ่า คือ เอกสารสำคัญในการขอเดินทางเข้าประเทศนั่นเอง

วีซ่าแบ่งเป็นกี่ประเภท ในการเดินทาง

วีซ่ามีด้วยกันทั้งหมด 13 ประเภท คือ

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

 • เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และต้องไม่มีในส่วนของธุรกิจมาเกี่ยวข้อง

วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)

 • เป็นวีซ่าที่มีวัตถุประสงค์ ในการทำการค้าหรือกิจกรรมอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

วีซ่านักเรียน (Student Visa)

 • วีซ่าที่สามารถ ให้ผู้ถือ ทำการเรียนที่ประเทศ ที่ได้รับวีซ่านักเรียนได้

วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง (Transit Visa)

 • วีซ่าประเภทนี้จะมีอายุไม่นาน โดยส่วนใหญ่แล้วประมาณ 5 วัน  เพื่อให้เราเป็นทางผ่านในการไปประเทศปลายทางเท่านั้น

วีซ่าทำงานชั่วคราว (Temporary Worker Visa)

 • เป็นวีซ่าที่ยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นได้

วีซ่าที่ได้รับเมื่อถึงสนามบินจุดหมายปลายทาง (On-Arival Visa)

 • วีซ่าที่จะได้รับที่ตรงจุดด่านตรวจคนเข้าเมือง

วีซ่าแต่งงาน (Spousal Visa, Partner Visa)

 • วีซ่าที่อนุญาติให้คู่แต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เป็นคู่ชีวิตของประชากร เพื่อเดินทางมาอยู่ด้วยกันได้

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa)

 • วีซ่าที่ให้สามารถทำงานและท่องเที่ยว ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ ส่วนใหญ่จะเป็นวัยเรียนและอายุไม่เกิน 30 ปี

วีซ่าที่บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ (Electronics Visa)

วีซ่าทูต (Diplomatic Visa)

วีซ่านักเขียน (Journalist Visa)

วีซ่าที่อนุมัตให้สามารถตั้งถิ่นฐานได้ (Immigration Visa)

ผู้แสดงว่ามีรายได้ในต่างประเทศเพียงพอ (Pensioner Visa)

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวในใบฟอร์มยื่นขอวีซ่า ของแต่ละประเทศ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 • รูปถ่ายไม่เกิน 6 แต่ละประเทศมีขนาดภาพที่แตกต่างกันหลักฐานการเงิน แสดงหลักฐานการเงินส่วนบุคคล รายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ หนังสือ รับรองการทำงาน ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มเข้าทำงาน อายุการทำงาน วันที่เริ่มลางานและหยุดงานเพื่อที่จะกลับเข้าทำงาน
 • เอกสารส่วนบุคคล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ แนบนามบัตรของผู้เดินทาง
 • หากอายุ 75 ปีขึ้นไปต้องยื่นใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้ และ ได้ทำประกันสุขภาพสำหรับเดินทาง
 • สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพังต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง อนุญาตให้เดินทาง โดยหนังสือต้องออกโดยอำเภอเท่านั้น
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ อนุมัติขึ้นอยู่ที่แต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า แต่ละประเทศแตกต่างกัน

สำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศที่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศนั้น ก็ควรมีการเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้พร้อม เพราะวีซ่าถือเป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณสามารถเดินทางเข้าประเทศด้ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนที่ยื่นวีซ่านั้นจะผ่านทุกคน เพราะระบบวีซ่านั้นจะเช็คเครดิตเราค่อนข้างละเอียดว่าจะมีมีการหนีเข้าไปทำงานยังต่างประเทศได้ แต่อย่าลืมทุกครั้งที่เดินทางก็ควรทำประกันการเดินทางเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ

READ MORE :