Home Insurance Travel รู้ไว้ก่อนเดินทาง! วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำอย่างไร

รู้ไว้ก่อนเดินทาง! วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำอย่างไร

รู้ไว้ก่อนเดินทาง! วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำอย่างไร

วิธีการขอวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ

การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเลือกเดินทางได้ง่าย ๆ อีกทั้งยังมีประเทศที่รองรับพาสปอร์ตไทยที่ให้เข้าได้แบบฟรีวีซ่า ในการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้กว่า 30 ประเทศ แต่ก็ยังมีอีกหลากหลายประเทศไม่น้อยที่ให้เดินทางผ่านเขาประเทศด้วยการขอวีซ่า ซึ่งมีหลากหลายขั้นตอน

สำหรับใครต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ  ไปยังประเทศที่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าอยู่นั้นก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมการขอวีซ่าเดินทางไปยังต่างประเทศนั้นก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับวีซ่ากันก่อนสักนิดว่าวีซ่าคืออะไร มีวืธีการขออย่างไรต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

วีซ่า หรือหนังสือรับรองประกอบหนังสือเดินทางต่างประเทศไปยังประเทศต่างๆ ให้แก่ผู้เดินทาง เพื่อใช้ในการเข้าประเทศนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ที่เดินทางต้องแสดงวีซ่าที่ได้ขอมานั้นในการเข้าสู่ด่านตรวจในประเทศปลายทาง อีกทั้งยังมีการแบ่งวีซ่าตามประเภทการใช้งานหรือการเข้าประเทศอีกด้วย อาทิ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน วีซ่าสำหรับนักเรียนนักศึกษา รวมไปถึงการต่อเครื่องเพื่อบินไปยังประเทศที่ 3 โดยวีซ่าในแต่ละประเทศนั้นจะมีเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันออกไป

ขอวีซ่า สามารถขอที่ไหนได้บ้าง?

⇒ ขอวีซ่าผ่านสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้อง

ถือเป็นวิธีพื้นฐานในการขอวีซ่า ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม และไปยืนด้วยตัวเองที่สถานทูตหรือศูนย์รับคำร้อง นอกจากนี้ในปัจจุบันหลายประเทศจะมีในส่วนของตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งจะเป็นผู้รับส่งเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานทูต เช่น ประเทศในแถบยุโรป

⇒ ยื่นขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์

บางประเทศเริ่มมีการให้ผู้เดินทางสามารถขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ของทางหน่วยงานภาครัฐได้ แทนการส่งเอกสารที่มีความจำกัดในส่วนของสถานที่ ที่อาจมีจุดให้บริการที่ไม่ทั่วถึง เช่น การยื่นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดแล้วรอฟังผลผ่านอีเมล จากนั้นส่งหนังสือเดินทางเพื่อรับตราประทับผ่านไปรษณีย์ กับ อีกหนึ่งวิธีคือการยื่นผ่านระบบออนไลน์ก่อนแล้วต้องเดินทางไปยังสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอีกครั้งเพื่อสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละประเทศ

⇒ ขอวีซ่าผ่านสนามบินปลายทาง

ข้อกำหนดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในบางประเทศ คือสามารถขอวีซ่า ณ สนามบินปลางทาง หรือ การขอ Visa on Arrival ได้โดยไม่ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าในประเทศไทย เมื่อเดินทางถึงสนามบินปลายทางสามารถยื่นเอกสารขอรับตราประทับวีซ่าในสนามบินได้เลย แต่จะมีความแตกต่างจากการฟรีวีซ่า เนื่องจากว่าต้องมีการกรอกเอกสารคำขอวีซ่าอย่างเต็มรูปแบบ และมีการคิดค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

เอกสารในการขอวีซ่า

♦ แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

เอกสารสำคัญที่คุณจำเป็นต้องกรอก ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือข้อมูลส่วนตัว จุดประสงค์ในการเดินทาง และช่วงเวลาเดินทาง ข้อมูลด้านการทำงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

♦ หนังสือเดินทาง

ทุกประเทศที่ต้องขอวีซ่ามีข้อกำหนดให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับรับตราปรับทับวีซ่าอย่างน้อย 1 หน้า หรือบางประเทศอาจจะขอดูควบคู่กับเล่มเก่าในการเดินทาง

♦ รูปถ่ายหน้าตรง

หลักฐานสำคัญที่แต่ละประเทศต้องใช้ ซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปในส่วนของขนาดความกว้างความยาวและตำแหน่งใบหน้าบนรูป และต้องเป็นรูปถ่ายล่าสุดที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

♦ หลักฐานทางการเงิน

มีความจำเป็นในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรป อเมริกา หรือออสเตรเลีย ซึ่งคุณต้องแสดงหลักฐานแหล่งที่มารายได้ หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน รวมทั้งรายการเดินบัญชี ที่จะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าคุณมีศักยภาพเพียงพอต่อการใช้จ่ายขณะอยู่ในประเทศของเขา

เอกสารการเดินทางอื่น ๆ

เช่นตั๋วเครื่องบิน ใบจองที่พัก แผนการเที่ยว และหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า

ดังนั้นในทุกๆ การเดินทาง ในการจะเดินทางเข้าประเทศที่ต้องขอวีซ่านั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาเงื่อนไขการขอวีซ่าของประเทศนั้นๆ ก่อนทุกครั้ง เพื่อทำตามขั้นตอนปฏิบัติของแต่ละประเทศ และอย่าลืมเลือกทำประกันเดินทางเพื่อความอุ่นใจ อีกทั้งบางประเทศยังใช้ควบคู่การขอวีซ่าด้วย เช่น การขอวีซ่าเชงเก้น ที่เป็นวีซ่าเดียวที่คุณต้องใช้ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) เรียกได้ว่ายื่นขอครั้งเดียวสามารถเข้าได้ทุกประเทศที่อยู่ในแผนการเดินทางของวีซ่าเชงเก้นที่กำหนดได้เลย

READ MORE :

Exit mobile version