ads

พาสปอร์ต ทำครั้งแรกใช้อะไรบ้าง เสียเงินเท่าไหร่ ต้องไปทำที่ไหน?

พาสปอร์ต เอกสารหนังสือเดินทางที่ยืนยันตัวตน ในการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ตัวพาสปอร์ตที่ถือเป็นเอกสารสำคัญในการประกอบการเดินทางไปยังต่างประเทศ โดยจะมีข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่พำนักในประเทศไทย ลายมือชื่อผู้เดินทาง รูปถ่ายเจ้าของหนังสือเดินทาง อายุ สัญชาติ และยังเป็นเอกสารที่เอาใช้ใช้ลงตราวีซ่า ในการเดินทางไปต่างประเทศนั่นเอง ซึ่ง Promotions.co.th ก็จะพามาทำความรู้จักพร้อมวิธีการทำพาสปอร์ตสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก หรือ ทำพาสปอร์ตเล่มแรกในชีวิต มาฝากกัน

 

หนังสือเดินทาง หรือ Passport มีกี่แบบ

Passport ในประเทศไทยมีทั้ง หมด 4 แบบด้วยกันคือ

⇒ หนังสือเดินทางทูต – Diplomatic

หนังสือเดินทางสำหรับนักการฑูต หรือ ข้าราชการการเมือง เพื่อใช้สำหรับราชการต่างประเทศเท่านั้นซึ่งตัวเล่มจะมีสีแดงสด

⇒ หนังสือเดินทางราชการ – Official Passport

หนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการที่ใช้สำหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ซึ่งตัวเล่มจะเป็นสีน้ำเงิน

⇒ หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม – Gratis

หนังสือเดินทางของข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว หรือพนักงานของรัฐ และ ข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ซึ่งใช้เป็นทุนส่วนตัว หรือ การไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจะมีเล่มสีน้ำตาล

⇒ หนังสือเดินทาง – Passport

หนังสือเดินทางของบุคคลทั่วไป หรือ หนังสือเดินทางสำหรับประชาชน ในการใช้กรณีเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยว การเรียนต่อต่างประเทศ ต่างๆ ซึ่งตัวเล่มจะมีสีแดงเลือดหมู

ทำพาสปอร์ตครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

การขอทำหนังสือเดินทาง จะแบ่งออกเป็น 3 กรณีคือ ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยต้องใช้เอกสารตามกรณีต่างๆดังต่อไปนี้

การขอทำหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ บัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนได้ตามที่กฏหมายกำหนด (หากเป็นบัตรข้าราชการต้องใช้ควบคู่กับำเนาทะเบียนบ้าน)
 • หากมีการเคยเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

การขอทำหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารจำเป็นอื่นๆ อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น

การขอทำหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

 • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง
 • ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดง
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
 • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม
 • ในกรณีอื่นๆ  เช่น กรณี บิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต, กรณีที่บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส, กรณีที่ไม่สามารถตามหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

ทำพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้าง?

กรมการกงสุล และ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>

วิธีการทำพาสปอร์ตและค่าธรรมเนียม

 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ อาทิ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
 3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
 4. แจ้งความประสงค์ หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์ (จะมีค่าส่ง 40 บาทหรือไปรับเองที่สถานที่ที่ทำก็ได้เช่นกัน)
 5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 6. รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มตามวันที่

*ระยะเวลาในการทำพาสปอร์ตนั้น หากรับด้วยตัวเองระยะเวลาจะอยู่ประมาณ 2 วันทำการ ในการออกเอกสาร หรือ หากต้องการให้ส่งไปรษณีย์จะได้รับเล่มภายใน 5 วันทำการ หากไม่สามารถไปรับเล่ม Passport เองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเล่ม Passport แทนได้ (ในกรณีรับเอง)

การทำ passport แบบเร่งด่วน ก็สามารถยื่นเรื่องทำได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน แต่จะมีในส่วนของ ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน 3,000 บาท หรือ ทำพาสปอร์ตเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป จะมีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท มีให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น และมีการจำกัดโคว้าการให้บริการรวมกันไม่เกิน 400 เล่มต่อวันเท่านั้น

ในการเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศนั้นนอกจากพาสปอร์ตแล้ว ยังมีอีกส่วนที่สำคัญคือการเลือกทำประกันเดินทางประกอบทุกๆ การเดินทางเพื่อให้ความอุ่นใจในการท่องเที่ยวต่างประเทศอีกทั้งป้องกันหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ เหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่นๆ ระหว่างอยู่ต่างประเทศอีกด้วย

 READ MORE :