Home Insurance motor อัพเดท! แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ “อาคเนย์ประกันภัย” ทำอย่างไร? ระบุอะไรบ้าง?

อัพเดท! แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ “อาคเนย์ประกันภัย” ทำอย่างไร? ระบุอะไรบ้าง?

ประสบอุบัติเหตุ ไม่ต้องกังวล แนะนำวิธีแจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุกับ อาคเนย์ประกันภัย

หากคุณประสบอุบัติเหตุมาและทำประกันอุบัติเหตุกับอาคเนย์ประกันภัยอยู่ แต่ไม่ทราบว่าจะต้องแจ้งเคลมประกันยังไง วันนี้เราจะมาแนะนำว่าทำอย่างไร และต้องระบุข้อมูลอะไรบ้าง สำหรับใครที่สนใจทำประกันอุบัติเหตุ ไม่รู้ว่าจะทำกับริษัทไหนดี อาคเนย์ประกันภัยก็เป็นบริษัทประกันอุบัติเหตุที่คุณอาจจะสนใจ โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

วิธีแจ้งอุบัติเหตุ + กรอกเอกสารให้ครบถ้วน

ใบแจ้งอุบัติเหตุ ของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย

ในการกรอกข้อมูลในใบแจ้งอุบัติเหตุของอาคเนย์ประกันภัย มีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้

1 ข้อมูลเลขที่กรมธรรม์ และชื่อผู้จัดให้มีกรมธรรม์

2 ข้อมูลต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย ประกอบด้วย 

1. ชื่อและนามสกุลผู้เอาประกันภัย(ผู้บาดเจ็บ)อายุ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ โทร อาชีพ (ตำแหน่งหน้าที่การงาน)
2. (ก) อุบัติเหตุเกิดเมื่อวันที่ เดือน ปี เวลา
(ข) สถานทีเกิดอุบัติเหตุ
(ค) อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไร(บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดพร้อมระบุสาเหตุที่ชัดเจน)
-อุบัติเหตุรถยนต์
-อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์
-อุบัติเหตุอื่นๆ
3. สภาพบาดเจ็บที่ได้รับ
(ก) อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ (โปรดระบุข้างซ้ายหรือข้างขวา)
(ข) ลักษณะของบาดแผลหรือความเจ็บปวด
4. ชื่อและที่อยู่ของผู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้ หรือพยาน (หนึ่งหรือหลายคน)
5. หลังจากได้รับอุบัติเหตุข้างต้นแล้ว ผู้บาดเจ็บสามารถทำงานได้หรือไม่ได้ อย่างไร
6. ชื่อแพทย์ผู้รักษา
7. ข้อมูลอาการปัจจุบัน
8. ประมาณการระยะเวลารักษา จึงจะสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ
9. มีประวัติเรียกร้องและได้รับค่าทดแทนกรณีนี้แล้วจากที่อื่นๆ
10. มีการทำประกันภัยไว้กับบริษัทอื่นๆ ที่มีความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ ได้แก่ (โปรดระบุชื่อบริษัทและทุนประกัน)

3 ระบุวัน เดือน ปี ที่ทำเอกสารใบแจ้งอุบัติเหตุ ลงลายเซ็นชื่อ ตรวจสอบเลือกว่าใครเป็นผู้ทำเอกสารนี้

(ผู้เอาประกันภัยหรือผู้บาดเจ็บ) ผู้รับประโยชน์ (ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต/ทุพพลภาพ) ผู้จัดให้มีกรมธรรม์ หรืออื่นๆ ให้ระบุด้วย)

การติดต่อเพื่อส่งใบแจ้งอุบัติเหตุ

หลังจากที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถติดต่อและส่งใบแจ้งอุบัติเหตุไปที่

ที่อยู่ติดต่อ :   315 อาคารอาคเนย์ ชั้นที่ จี ถึงชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์:      02631 1311
โทรศัพท์ศูนย์ดูแลลูกค้า :     1726 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น.ทุกวันทำการ
โทรสาร :       0-2237-7409

และหากจะเรียกร้องค่ารักษาเบื้องต้น ให้แนบเอกสาร ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
2. ใบรับรองแพทย์
3. สำเนาบัตรประกัน
4. ใบสรุปหน้างบค่ารักษา
5.รับรองสำเนาบัตรประชาชน
6. รับรองสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)

อ้างอิง: บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด. ใบแจ้งอุบัติเหตุ (ออนไลน์). สืบค้นจาก :https://www.seic.co.th/download/claims/ใบแจ้งอุบัติเหตุ.pdf [1 สิงหาคม 2561]

อ่านเพิ่มเติม…

Exit mobile version