อัตราค่าปรับที่ต้องรู้เมื่อทำผิดกฎจราจร

ในสังคมไทยในปัจจุบันมี การใช้รถยนต์ในการเดินทาง มากยิ่งขึ้น อาจจะเนื่องนวัตกรรมรถยนต์ที่มีการพัฒนารวมถึงออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่  อกมาตอบสนองความต้องการของผู้คนในยุคสมัคยนี้มากยิ่งขึ้น แต่อีกสิ่งที่ผู้คนในยุคนี้ยังละเลยนั่นก็คือ กฎจราจรต่าง ๆ ที่นอกจากจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถติดแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย โดยสาเหตุหลักคือ ผู้คนละเลยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่เป็นผลบังคบใช้ได้ รวมถึงการขับรถอย่างเอาแต่ใจ

เมื่อมีผู้ใช้รถมากขึ้น และผู้ฝ่าฝืนกฎเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เกิดปัญหาทั้งการจราจรที่ติดขัดรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุวันนี้ เว็บไซต์ Promotions.co.th ก็จะ นำข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าปรับ ตาม พ.ร.บ จราจร พ.ศ. 2552 มาให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ทราบกันว่าสิ่งไหน หรือ การรกระทำไหนที่เมื่อทำแล้วผิดกฎหมาย จะเสียค่าปรับเท่าไร

นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ในทางเดินรถ
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 500 บาท
ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ
 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000–10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
หยุดรถตรงปากทางเข้า-ออกของอาคาร หรือทางเดินรถ โดยไม่มีเหตุผลสมควร
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
จอดรถบนทางเท้า
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท
ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด
 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท
ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท
ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตร
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

รวมถึงอัตราโทษเกี่ยวกับการใช้รถยน์ อัตราโทษ ตาม พ.ร.บ รถยนต์

ใช้รถไม่จดทะเบียน
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีภายในเขตกำหนด
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษี
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ใช้รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
เปลี่ยนแปลงสีของรถผิดจากที่จดทะเบียนไว้
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดจากไปที่จดทะเบียน
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ขับรถยนตร์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม รถป้ายแดง ระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นหรือในเวลากลางคืน โดยไม่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
รถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ
 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ขับรถระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ
 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

นี่คือ อัตราโทษปรับเบื้องต้น และโทษปรับที่เรากฎจราจร ที่เราสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน หรือ เป็นโทษปรับที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นจะเสี่ยงกระทำผิดอย่างบ่อยครั้ง ดังนั้นอย่างไรก็ตามหากทำผิดกฎจราจรใด ๆ นั้น ที่ต้องมีการเสียค่าปรับผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้เสียค่าปรับเองทั้งหมด โดยที่ บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบหรือจ่ายค่าให้ปรับใดๆ ให้ทั้งสิ้น เพราะไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งนั้บริษัทประกันก็จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

READ MORE :

Previous articleปัญหาบ้านร้อน แก้ไขอย่างไรดี ?
Next articleวิธีติดตั้ง Samsung Pay เพิ่มบัตรเครดิตซิตี้