วิธีเคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทย ยังคงเป็นวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะตอนนี้สถานการณ์ยังคงตึงเครียด มียอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในจำนวนที่สูงอย่างต่อเนื่อง นั่นเลยทำให้หลายคนเกิดความกังวลในการใช้ชีวิต ดังนั้น การเลือกทำประกันโควิด จึงเป็นตัวเลือกที่หลายคนกำลังให้ความสนใจ

เคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย เจอ จ่าย จบ

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทประกันหลายแห่งก็ได้มีการออกกรมธรรม์รูปแบบใหม่ ประกันโควิด เพื่อเป็นตัวเลือกในการคุ้มครองให้กับผู้ทำประกันในสถานการณ์แบบนี้ โดยประกันโควิดก็จะมีเงื่อนไขการคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19, ค่าทำความสะอาด, ค่าชดเชยกรณีเจ็บป่วยอาการโคม่า ตลอดจนค่าชดเชยในกรณีที่เสียชีวิต

และอย่างที่รู้กันว่าในตอนนี้จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดมีมาก นั่นเลยส่งผลทำให้การเคลมประกันโควิดของบริษัทประกันเริ่มมีปัญหา โดยเฉพาะเรื่อง ‘ความล่าช้า’ ในการทำงาน รวมไปถึงปัญหาเรื่องเอกสารของผู้เอาประกันภัยเอง ดังนั้นวันนี้เราจะยกตัวอย่างขั้นตอนการเคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย ให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ

เคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย เจอ จ่าย จบ
เคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย เจอ จ่าย จบ

ขั้นตอนเคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย


ถึงแม้ว่ากรุงเทพประกันภัยปิดการรับประกันภัยโควิดไปตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 แล้ว แต่ทั้งนี้ ผู้ที่ทำประกันโควิดกับกรุงเทพประกันภัยในช่วงเวลาก่อนหน้า ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่เช่นเดิม

ที่สำคัญกรุงเทพประกันภัยยังให้ความคุ้มครองกับลูกค้าประกันภัยโควิดที่รับการรักษาแบบ Home Isolation / Community Isolation และรองรับการเคลมประกันโควิดที่ใช้เอกสารแสดงผลการติดเชื้อแบบ RT-PCR จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกด้วย (กรณีที่รักษาตัวที่บ้านไม่มีใบรับรองแพทย์) สำหรับขั้นตอนเคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย มีดังนี้

 1. ยื่นเรื่องผ่านช่องทางที่กำหนด
 • เว็บไซต์ : https://bangkokinsurance.com/claimCOVID19
 • Email : bki_claim@bangkokinsurance.com
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือแจ้งเคลมด้วยตนเองภายในวันและเวลาที่เปิดทำการ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ สาขากรุงเทพประกันภัยทั่วประเทศ
 1. บริษัทฯ ตรวจสอบสิทธิรับแจ้งและดำเนินการเปิดเคลม
 2. กรณีต้องขอเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะแจ้งผ่านอีเมลที่ถูกระบุไว้อยู่ในกรมธรรม์
 3. บริษัทฯ พิจารณาและตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ
 4. บริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

*บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหาย หรือสูญเสียครบถ้วนและถูกต้องแล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงเรื่องความคุ้มครอง ระยะเวลาก็อาจขยายออกตามความจำเป็น แต่จะไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน

เคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัยยื่นออนไลน์ได้
เคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัยยื่นออนไลน์ได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย


เอกสารหลัก

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เจอ จ่าย จบ) และ/หรือ แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ทำประกัน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีผู้ทำประกัน (บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน)
 4. สำเนาใบรับรองแพทย์หรือสำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ทำประกัน (ถ้ามี)
 5. กรณีที่ผู้ทำประกันเสียชีวิต จะต้องยื่นสำเนารับรองการตาย สำเนามรณบัตร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 6. ผล Lap ยืนยันผลการตรวจผลเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ระบุชื่อผู้ทำประกัน (ใช้เฉพาะหมวดเจอ จ่าย จบ)

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ทำประกันรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation จะต้องแนบหลักฐานที่ได้รับจากสปสช. เช่น SMS หรือ LINE ที่ยืนยันการลงทะเบียนการรักษาดังกล่าว เป็นต้น

เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการยื่นเคลมประกันโควิด
เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการยื่นเคลมประกันโควิด

เอกสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องการเรียกร้องสินไหมทดแทนในหมวดหมู่อื่น ๆ

ตรวจพบเชื้อโควิด-19 (เจอ จ่าย จบ)

 • ใช้เอกสารหลักข้อ 1- 6 และส่งเอกสารไปที่ Email : bki_claim@bangkokinsurance.com

ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อโควิด-19

 • ใช้เอกสารหลักข้อ 1 – 6 พร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริง ที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาล

การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย / ภาวะโคม่า / ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

 • ใช้เอกสารหลักข้อ 1 – 6
 • สำเนาการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยข้างต้น ที่ระบุสาเหตุว่ามาจากโรคโควิด-19

ค่าใช้จ่ายตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของคนในครอบครัว

คนในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส (ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน) พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง หลาน ปู่ ยา ตา ยาย รวมไปถึงพ่อ แม่ ลูก พี่น้องของคู่สมรส ไม่จำกัดจำนวน โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยที่ผู้ทำประกันทำเอาไว้

 • ใช้เอกสารหลักข้อ 1 – 5
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ของคนในครอบครัว
 • ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อโควิด-19
 • เอกสารรับรองความสัมพันธ์ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาการรับรองบุตร เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายทำความสะอาดที่อยู่อาศัย

หมายถึง ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ปัจจุบันของผู้ทำประกัน ที่ถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ใช้เอกสารหลักข้อ 1 – 5
 • ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริง ที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทำประกัน

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีเคลมประกันโควิดกรุงเทพประกันภัย รวมไปถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการเคลมประกันที่เรานำมาฝากทุกคน สำหรับบริษัทประกันภัยเจ้าอื่นก็น่าจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ยังไงผู้ทำประกันก็ต้องศึกษารายละเอียดและขั้นตอนของบริษัทประกันภัยเจ้านั้นให้ถี่ถ้วน เพื่อคุณจะได้ขอเคลมได้อย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้าจนสร้างความหงุดหงิดใจนะคะ


ซื้อชุดตรวจโควิด + บริการตรวจถึงบ้าน

Promotions.co.th ร่วมมือกับ Doctor Story ให้บริการตรวจเชื้อ Covid-19 นอกสถานที่ถึงที่บ้านคุณ ด้วยชุดทดสอบแอนติเจนแบบรวดเร็ว (ATK) และ แบบ RT-PCR เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ 
สามารถเช็คบริการจาก Doctor Story ผ่าน Promotions.co.th ได้โดยการติดต่อไลน์ด้านล่างนี้

เพิ่มเพื่อน


อ่านเพิ่มเติม