ทำประกันสุขภาพ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่บ้าง

หลายคนหันมาใส่ใจการเลือกทำประกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของ ประกันสุขภาพ เนื่องจากอัตราการเจ็บป่วยและการเกิดโรคของคนไทยนั้นมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน ถึงแม้ว่าผู้คนจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ตาม แต่รู้หรือไม่ว่าประกันสุขภาพ สามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งการลดหย่อนภาษีก็มีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ควรรู้

การวางแผนและจัดการลดหย่อนภาษีและการจัดการเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะ การลดหย่อนภาษีจะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ในที่นี้รวมไปถึง การทำประกัน ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรมดา ซึ่งคำนวณจากเงินได้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษี ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกหักตามประเภทของเงินได้ตามที่กฏหมายกำหนด

(รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี

สำหรับประกันสุขภาพนั้น สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี ประกันสุขภาพที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้…

→ ประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

ประกันอุบัติเหตุ เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก

ประกันภัยโรคร้ายแรง

→ ประกันภัยการดูแลระยะยาว

เบี้ยประกันสุขภาพที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ มี 2 ประเภท

1

เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง

 

  • สำหรับผู้ที่ทำประกันสุขภาพให้แก่ตตนเอง จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  • ทำประกันสุขภาพร่วมกับทำประกันชีวิต เบี้ยประกันจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

2 เบี้ยประกันสุขภาพพ่อ-แม่

 

  • หากมีการจ่ายเบี้ยประกันให้แก่พ่อ-แม่ ในส่วนของประกันสุขภาพที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ จะหักที่จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินคนละ 15,000 บาทต่อบุคคล คือ เบี้ยประกันสุขภาพของพี่ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพของแม่ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท ดังนั้นรวม 2 คนแล้วไม่เกิน 30,000 บาทนั่นเอง
  • เบี้ยประกันสุขภาพคู่สมรส ถ้าคู่สมรสไม่มีรายได้ จะสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท

เอกสารในการยื่นลดหย่อนภาษีมีดังนี้

หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพ จากบริษัทประกัน โดยต้องระบุ

  • ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีเงินได้ และเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน
  • ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทประกัน
  • จำนวนเบี้ยประกันสุขภาพ (กี่บาท)
  • จำนวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

การเลือกทำประกันสุขภาพ นั้นนอกจากจะคุ้มครองในส่วนของการเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่าห้อง จากการทำประกันสุขภาพแล้วยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพที่ต้องจ่ายในทุก ๆ เดือนไป ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันให้ตัวเอง หรือ การจ่ายเบี้ยให้พ่อกับแม่ก็ตาม โดยที่ก่อนยื่นขอลดหย่อนภาษีต้องอย่าลืมแจ้งทางบริษัทประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ที่เราทำประกันไว้ก่อน เพื่อเป็นการยินยอมทให้ทางบริษัทประกันเปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร และ ทางบริษัทประกันต้องนำส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยเช่นเดียวกัน หากไม่แจ้งความประสงค์ก็จะไม่สามารถนำเบี่ยประกันตรงนั้นมาลดหย่อนภาษีได้นะคะ

 READ MORE :