สิทธิสำหรับคนพิการ มีอะไรบ้าง?

สิทธิที่สำคัญสำหรับผู้พิการที่ควรรู้

คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม โดยจะแบ่งประเภทของผู้พิการได้ 7 ประเภท ได้แก่ พิการทางการมองเห็น, พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย, พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย, พิการจิตใจหรือพฤติกรรม, พิการทางสติปัญญา, พิการทางการเรียนรู้ และพิการทางออทิสติก

จากความหมายและประเภทของผู้พิการข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายแบบ ซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งคนในสังคมของเรา แต่หากถามว่าผู้พิการมีสิทธิประโยชน์อะไรที่ควรได้รับบ้าง เชื่อว่าหลายคนคงจะยังไม่ทราบ ดังข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ เมื่อมีผู้ใช้ช่องจอดรถของผู้พิการโดยเฉพาะ ทำให้ริดรอนสิทธิของผู้พิการ ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิสำหรับผู้พิการให้ทุกได้ทราบกันค่ะ

สิทธิสำหรับผู้พิการที่ควรได้รับ

ผู้พิการทุกคนในประเทศไทยจะต้องทำบัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยสามารถติดต่อทำบัตรสำหรับที่กรุงเทพมหานครได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน, หน่วยงานเครือข่ายรับจัดบริการ, ฝ่ายสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันราชานุกูล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ส่วนต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พจม.) ณ ศาลากลางจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล โดยผู้พิการที่มีบัตรแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  • ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบานการทางการแพทย์ เพื่อดูแลรักษาพยาบาล โดยสามารถเข้าถึงและใช้บริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องมีใบส่ง
  • ได้รับการคุ้มครองทางการศึกษา โดยหน่วยงานจัดการเรียนการสอน สถานที่ศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้เหมาะสมกับสมรรถภาพของผู้พิการ
  • ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำ พัฒนาและฟื้นฟูทักษะอาชีพที่จะใช้ในการทำงานและการประกอบอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิตได้ รวมไปถึงนโยบายการจ้างงานคนพิการทั้งของภาพรัฐและเอกชน
  • ได้รับการคุ้มครองสิทธิทางสังคมและสวัสดิการ อาทิ มีล่ามภาษามือ การช่วยเหลือทางกฏหมาย การมีผู้ช่วยสำหรับผู้พิการ การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เบี้ยเลี้ยงผู้พิการ
  • การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในสังคม เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงกิจกรรมส่วนรวมของสังคมมากที่สุด
  • บริการให้กู้ยืมเงินสำหรับเป็นทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้พิการที่มีอายุบรรลุนิติภาวะ ตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายละไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย
  • ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้พิการ ในการดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีอัตราเหมาจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาทตามที่กฎหมายกำหนด
  • ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ

หลังจากทราบสิทธิสำหรับผู้พิการแล้ว คนในสังคมควรใส่ใจผู้พิการให้มากขึ้น และผู้พิการคนใดที่ยังไม่ได้ทำบัตรผู้พิการ ให้ดำเนินการทำบัตรโดยเร็ว เพื่อการรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ นอกจากนี้แนะนำให้ทำประกันสุขภาพร่วมด้วย เพื่อได้รับความคุ้มครองทางด้านค่ารักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น

Read more…