สปส. เข้ม รพ. ประกันสังคม ต้องรักษาตามมาตรฐาน ไม่เรียกเก็บค่ารักษาเพิ่ม

ads

สำนักงานประกันสังคม สร้างความมั่นใจ รักษาผู้ประกันตนเต็มกำลัง ไม่จำกัดจำนวนเงิน

ประกันสังคม คือกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนทั้งที่อยู่ในระบบ (ลูกจ้างประจำรับเงินเดือน) ต้องจ่ายเงินสมทบตามกฎหมาย รวมถึงผู้ประกันตนนอกระบบ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ที่เลือกจ่ายเงินสมทบเองเพื่อให้ได้สิทธิประกันสังคม


ผู้ประกันตนจะได้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม 7 อย่างดังนี้


1. กรณีเสียชีวิต
ค่าทำศพ 40,000 บาท + เงินสงเคราะห์
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายใน 6 เดือน

2. ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
ฟรี ค่ารักษาพยาบาล
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายใน 15 เดือน

3. ทุพพลภาพ (สูญเสียอวัยวะ / ความสามารถในการทำงาน)
เงินทดแทนการขาดรายได้ (50% ของรายได้ที่ได้รับตอนยังทำงานได้)
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายใน 15 เดือน

4. คลอดบุตร
ค่าคลอดเหมาจ่าย 13,000 บาท (ทุกครั้งที่มีการคลอด)
เงินสงเคราะห์ลาคลอด 50% ของค่าจ่าย เป็นระยะเวลา 90 วัน
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือน

5. ว่างงาน
รับเงินชดเชย 30% ของรายได้ล่าสุด กรณีลาออกจะได้รับเป็นระยะเวลา 90 วัน
รับเงินชดเชย 50% ของรายได้ล่าสุด กรณีเลิกจ้าง (ไม่ใช่ความผิดของผู้ประกันตน) จะได้รับเป็นระยะเวลา 180 วัน
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือน

6. สงเคราะห์บุตร (จำกัด 3 คน)
เดือนละ 400 บาท (บุตรแรกเกิด – อายุ 6 ปี)
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 36 เดือน

7. ชราภาพ
กรณีส่งเงินประกันสังคมไม่ถึง 180 เดือน จะได้เป็นเงิน บำเหน็จ เงินก้อน ได้ครั้งเดียว
ส่งตั้งแต่ 180 เดือนเป็นต้นไป จะได้รับเป็นเงิน บำนาญ ขั้นต่ำสุด 180 เดือนพอดี จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 20% ของค่าจ้าง


เลขาฯ สปส. เน้นย้ำ รพ.ประกันสังคมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่เรียกเก็บค่ารักษาเพิ่ม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมากล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรฐานในการรักษาของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

  • ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอด 24 ชั่วโมง
  • จัดหายาเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอจนสิ้นสุดการรักษา
  • ไม่จำกัดจำนวนเงินค่ารักษา และจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา
  • รพ.จะไม่เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ประกันตนเพิ่มเติม
  • การสั่งจ่ายยาจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบัญชียาหลักแห่งชาติ
  • กรณีผู้ประกันตนบาดเจ็บร้ายแรงมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยไม่ถูกทวงถามสิทธิก่อน ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ถูกบ่ายเบี่ยงการรักษา และได้รับการดูแลจนกว่าอาการจะทุเลา

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีการควบคุมคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม โดยได้มีการตรวจประเมิณคุณภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการดูแลตามมาตรฐานด้านทางการแพทย์เป็นสำคัญ

และหากพบสถานพยาบาลใดมิได้ปฎิบัติตามข้อตกลงจะได้รับการลงโทษตามประกาศสำนักงานประกันสังคม คือ ตักเตือน ลดจำนวนโควต้าผู้ประกันตนปีต่อไป ส่งเรื่องให้แพทยสภา หรือยกเลิกสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี

ท้ายที่สุดนี้หากผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมสามารถร้องเรียนมาได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด สาขาทั่วประเทศ หรือโทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม :