สปสช. ดูแลเด็กไทยทุกคน ทุกช่วงวัย ด้วยหลักประกันสุขภาพ

ads

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี มีอะไรบ้าง ?

เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ ด้วยเหตุนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีนโยบายดูแลเด็กไทยทุกคนให้เติบโตสมวัย ร่างกายสมบูรณ์ ด้วยการมอบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพด้วยสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนการดูแลสุขภาพ “อนามัยโรงเรียน” เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 หากเด็กคนใดไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนจะได้รับในช่วงนี้ ส่วนเด็กที่ได้รับวัคซีนมาแล้วตามช่วงอายุจะได้รับการกระตุ้นเพิ่มเติม อาทิ

  • วัคซีนป้องกันวัณโรค
  • วัคซีนป้องกันคอตีบ, บาดทะยัก
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
  • วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน
  • คางทูม
  • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

พร้อมกันนี้จะได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก หากพบโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีเป็นโลหิตจางจากโรคอื่น ๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรง จะได้รับการส่งตัวเพื่อรักษา

กรณีพบเด็กที่มีภาวะผิดปกติเช่น อ้วนหรือผอมเกินไป หรือ มีภาวะฟันผุ ครูจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเข้ารับการแก้ไข ตรวจช่องปากและฟัน เพื่อเคลือบฟลูออไรด์และหลุมร่องฟัน หากมีปัญหาสายตาผิดปก เช่น สายตาสั้น จะได้รับแว่นตา ตามสิทธิการรับบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำหรับนักเรียนชั้น ป.1)

กรณีพบเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ รวมถึงโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคเบาหวาน, ไตวาย, หอบหืด, หัวใจ, มะเร็ง, หลอดเลือดสมอง, ปอดอุดกั้นเรื้อรัง สามารถรับการรักษายังหน่วยบริการตามสิทธิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ต่อไป

นอกจากนี้ สปสช. ยังดูแลเด็กที่อยู่ในกลุ่มโรคที่เสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุราและเสพสารเสพติด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / การป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยการฉีดวัคซีนเอชพีวี (สำหรับนักเรียนหญิงชั้น ป.5)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กไทยว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติ นำไปสู่การเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งพื้นฐานจำเป็นต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์ตั้งแต่ในครรภ์ แรกเกิด จนถึงเด็กปฐมวัย นั่นเอง

ทั้งนี้การปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเด็กอย่างสมวัยนับเป็นภารกิจสำคัญของการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานช่วงอายุ 6-24 ปี สามารถรับสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยโทรสอบถามได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

อ่านเพิ่มเติม :