Home Insurance health บัตรทอง คุ้มครองค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ? อยากสมัครต้องทำอย่างไร ?

บัตรทอง คุ้มครองค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ? อยากสมัครต้องทำอย่างไร ?

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข ด้านใดบ้าง

บัตรทอง คือบัตรที่ให้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ผู้ที่ถือบัตร ออกโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของคนไทยทุกคน ที่จะได้รับการให้บริการทางสาธารณสุขจากสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลคุ้มครองผู้ใช้สิทธิบัตรทองอย่างครอบคลุมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข ดังนี้


ประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแลค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 


1. บริการแพทย์แผนไทย
ได้แก่ ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวด การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อรักษา การทับหม้อเกลือฟื้นฟูสุขภาพคุณแม่หลังคลอด

2. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3. การตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด การรักษาโรคเรื้อรัง โรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
4. การคลอดบุตร สามารถใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. บริการทางด้านทันตกรรม
อุดฟัน / ถอนฟัน / ขุดหินปูน / การให้ฟลูออไรด์ / การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม / การผ่าฟันคุด / ใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ / การเคลือบหลุมร่องฟัน และการทำฟันปลอมฐานพลาสติก
6. ค่ายาและเวชภัณฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
7. ค่าอาหารและค่าห้องสามัญระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ
8. การจัดการส่งต่อเพื่อการรักษาตัวระหว่างหน่วยบริการ


ใครเป็นผู้มีสิทธิในบัตรทองบ้าง ?

1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. ต้องไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง
*นอกจากนี้ทารกแรกเกิดที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการจากบิดา มารดา ก็สามารถได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยเช่นกัน

วิธีสมัครมีกี่วิธี

1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง

  • ติดต่อได้ที่ สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-12

2. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์

  • ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ โทร.1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กด # กดโทรออก

3. ลงทะเบียนผ่านระบบ

  • เว็บไซต์ https://www.nhso.go.th/
  • App สปสช.

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  • บัตรประชาชน กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้ใช้สูติบัตร หรือใบเกิดแทนได้
  • หนังสือรับรองการพักอาศัย
  • แบบคำร้องขอลงทะเบียน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง โทร.1330
สายด่วน สปสช. บริการให้ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
กด 1 : รับฟังข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กด 2 : ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ
กด 3 : ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพประชาชน
กด 4 : รับฟังการใช้สิทธิสวัสดิการพนังงานส่วนท้องถิ่น
กด 5 : ข้อมูลสำหรับหน่วยบริการ
กด 0 : ติดต่อเจ้าหน้าที่
กด # : รับฟังซ้ำ

ประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง ถือเป็นหลักประกันสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยตามกฎหมาย ใครที่ทราบข้อมูลแล้วว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิอย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิของตัวเองกันนะครับ

สอบถามปัญหาสุขภาพ ข้อมูลประกันสุขภาพได้ฟรี ที่เบอร์ 1737 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version