คลินิกโรคจากการทำงาน คืออะไร ?

ads

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน ตรวจวินิจฉัยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ คลินิกโรคจากการทำงาน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระบุตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 มีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานแล้วกว่า 4 หมื่นราย ลูกจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า สปส. ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโครงการ “คลินิกโรคจากการทำงาน” ขึ้น เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคอันสืบเนื่องมาจากการปฎิบัติงานในหน้าที่

คือให้การตรวจรักษา วินิจฉัยโรค อย่างเป็นระบบ และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน ทั้งการเฝ้าระวัง/ป้องกัน รวมถึงลดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงพร้อมให้คำปรึกษา ส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ สถานประกอบการ รวมถึงให้การสนับสนุน ดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.เงินทดแทน และ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานโดยกองทุนเงินทดแทน

สำนักงานประกันสังคมได้จัดโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้วถึง 114 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 107 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยจำนวน 6 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง

โรคจากการทำงาน ได้แก่โรคในกลุ่มใด

  • โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี
  • โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ เช่น ความร้อน, โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงานในที่เสียงดัง
  • โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ
  • โรคระบบทางเดินหายใจ
  • โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
  • โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก

ขั้นตอนการขอรับการตรวจวินิจฉัย มีดังนี้

1. แจ้งการประสบอันตราย (กท.16) ต่อ สปส.เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อขอหนังสือส่งตัว (กท.44) ไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการ

2. ลูกจ้างติดต่อคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อขอรับการคัดกรอง
3. ลูกจ้างเข้ารับการคัดกรองเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
4. ผลการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ส่งต่อไปยังคลินิกโรคจากการทำงาน
5. ผลการวินิจฉัยว่า ไม่เจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้

กรณีลูกจ้างไม่แน่ใจว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานหรือไม่ ก็สามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ฟรีที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยขอให้นายจ้างยื่นแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท.16 ที่ สปส.พื้นที่/จังหวัดที่ประจำทำงาน เพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน

กรณีของ “ผู้ประกันตน” ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้และมีคลินิกโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับการบริการได้โดยตรง ทั้งนี้หากแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งลูกจ้างไปรักษาต่อที่คลินิกโรคจากการทำงานอีกทอด

กรณีลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย หากผลการวินิจฉัยพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ขอให้นายจ้างยื่นแบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม

แต่หากผลการตรวจลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยเนื่องจากกองทุนเงินทดแทน ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้ว

ทั้งนี้ลูกจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือ โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม

อ่านเพิ่มเติม :