คลอดบุตร ประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่ 2561 พร้อมประกันสุขภาพเพื่อลูกน้อย

คลอดบุตร ประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่ 2561 พร้อมประกันสุขภาพเพื่อลูกน้อย

จะใช้สิทธิประกันสังคมในการคลอดบุตร ควรอ่าน

ประกันสังคม เป็นสิ่งที่คนวัยทำงานจะต้องจ่าย เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นเงินเพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วย และแน่นอนว่าสำหรับคุณแม่ที่กำลังจะคลอดบุตรภายในปี 2561 จะต้องอยากทราบว่าประกันสังคมจะจ่ายค่าคลอดเท่าไหร่บ้าง เพื่อที่จะได้วางแผนค่าใช้จ่าย เพราะมีลูกน้อยที ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูง ทั้งค่าคลอด ค่าของใช้ต่าง ๆ ดังนั้นหากใช้สิทธิประกันสังคม ก็จะทำให้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

สิทธิประกันสังคม กรณีคลอดบุตร

ก่อนที่จะใช้สิทธิประกันสังคมในการคลอดบุตรได้ จะต้องตรวจสอบว่าคุณแม่อยู่ในเกณฑ์และเงื่อนไขหรือไม่ และมีสิทธิอะไรบ้างที่จะสามารถใช้ได้ ซึ่งมีดังนี้

 • จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 5 เดือน และภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่จะคลอดบุตร
 • เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตร ให้กับผู้ประกันตน 13,000 บาทต่อหนึ่งครั้งที่คลอดบุตร
 • สำหรับคุณแม่ที่คลอดบุตร จะได้สิทธรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อลาคลอดด้วย โดยคิดเป็น 50% ของค่าจ้างในระยะเวลา 90 วัน แต่ถ้าคุณแม่คลอดบุตรเป็นคนที่ 3 จะไม่ได้สิทธินี้
 • ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ประกันตน จะสามารถใช้สิทธิเบิกค่าคลอดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตรต่อครั้ง

เอกสารในการขอใช้สิทธิประกันสังคม กรณีคลอดบุตร

 • แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01 โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
 • สำเนาสูติบัตรของบุตร จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังรับรองผู้ประกันตนกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส สำหรับคุณพ่อ
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอ ของธนาคารใดธนาคารหนึ่งใน 11 ธนาคาร ดังนี้
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารธนชาต
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

สรุป ประกันสังคมจ่ายค่าคลอดบุตรเท่าไหร่

คุณแม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการจ่ายค่าคลอดบุตร เป็นจำนวน 13,000 บาท รวมถึงจะได้เงินระหว่างลาคลอด เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างภายในระยะเวลาที่ลาคลอด 90 วัน โดยประกันสังคมจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค ส่งธนาณัติหรือโอนเข้าบัญชี

ยกตัวอย่าง คุณแม่ได้รับเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน ลาคลอด 3 เดือน จะได้รับเงินระหว่างลาคลอดเป็นจำนวน 22,500 บาท รวมกับค่าคลอด 13,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 35,500 บาท

แนะนำประกันสุขภาพเพื่อลูกน้อยที่คุณรัก

ประสุขภาพสำหรับทารกและเด็ก iKid กรุงไทย-แอกซ่า เป็นประสุขภาพแบบเหมาจ่าย โดยมีความคุ้มครองเริ่มต้น 1,000,000 บาท จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 6,000,000 บาทต่อปี ดูแลทั้งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงการรักษาโรคมะเร็ง RSV และโรคไต ให้ความคุ้มครองในการตรวจสุขภาพประจำปี ดูแลรักษาสายตา ทันตกรรม และการฉีดวัคซีน

นอกจากนี้กรุงไทย-แอกซ่า ยังมีประกันสุขภาพสำหรับคุณแม่ iHealthy ที่ให้ความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี จ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคมะเร็งและโรคไตทั้งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงให้ความคุ้มครองในการดูแลรักษาพยาบาลตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดบุตร ทั้งภาวะแทรกซ้อน คลอดบุตร และจ่ายค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด เป็นประกันที่ครอบคลุมทั่วโลก ทำให้คุณแม่สามารถเข้าถึงแพทย์ได้ทั่วโลก หมดกังวลเรื่องการรักษาพยาบาลทั้งคุณแม่และลูกน้อย

Read more…