ads

คลายข้อสงสัยการทำประกันชีวิต กับคำถามที่พบกันบ่อยๆ จาก คปภ.

สวัสดีค่ะ ตอนนี้หลายคนเลือกที่จะหันมาทำประกันมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก ความคุ้มครอง และ การเลือกรับผลประโยชน์จากต่าง ๆ การทำประกัน โดยประกันมีหลากหลายแบบแผนให้ได้เลือกรับความคุ้มครอง รวมไปถึงการทำประกันชีวิต ที่มีคุ้มครองในส่วนของชีวิต มีแบบแผนความคุ้มครองทั้งแบบออมทรัพย์ หรือ แบบเงินก้อน

ประกันชีวิต หากพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ประกันที่คุ้มครองในกรณีสูญเสียชีวิต ก็จะได้รับในส่วนของเงินทุนประกัน โดยเราต้องทำ การจ่ายค่าเบี้ยประกัน อีกทั้งประกันชีวิต เรายังสามารถซื้อในส่วนของความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ทั้งประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชดเชยรายได้ รวมไปถึง ประกันโรคร้ายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองในกรมธรรม์

วันนี้ Promotions.co.th ก็ได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตจาก คปภ. มาฝากกัน

การขอยกเลิกประกันชีวิตต้องทำอย่างไร

การขอยกเลิกกรมธรรม์ สามารถทำได้ โดยต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับในส่วนของเบี้ยประกันภัยคืน แต่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท รวมถึงคำตรวรสุขภาพ(ถ้ามี) สำหรับการยกเลิกประกันภัย และเราต้องทำการส่งหนังสือ แจ้งการยกเลิกกรมธรรม์ และ คืนเล่มกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนถึงบริษัทประกันโดยตรง  หากยกเลิกภายหลัง 15 วัน ต้องพิจารณาว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต มีค่าเวนคืนหรือยัง หากว่ายังจะไม่ได้รับในส่วนของเงินค่าเบี้ยคืน

การให้ข้อมูลประกันชีวิตทางโทรศัพท์

ในการขยายประกันชีวิต จะมีการแถลงสุขภาพ หากเป็นการซื้อขายทางโทรศัพท์ ถึงแม้จะมีการบันทึกถ้อยคำที่เราแถลงไปทางโทรศัพทั้นบริษัทประกันจะไม่สามารถนำเทปบันทึกเสียง มาเป็นหลักฐานในการปฏิเสธในการจ่ายค่าสินไหมไม่ได้ ต้องใช้ในส่วนที่เป็นเอกสารที่มีการลงนามของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ดังนั้นหากได้รับกรมธรรม์แล้วควรตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ครบหากมีข้อผิดพลาดให้รีบแจ้งบริษัทประกันทันที หากบริษัทประกันยังมีการบ่ายเบี่ยงอีก ให้เราแจ้งทาง คปภ. ได้เลย

ซื้อขายประกันชีวิตทางโทรศัพท์ พนักงานต้องแจ้งอะไรบ้าง ก่อนจะเสนอขายประกัน แบบไหนจึงไม่ผิดกฏหมาย

ทุกครั้งที่มีการโทรเสนอขายประกันทางโทรศัพท์บางบริษัทจะใช้ถ้อยคำโน้มน้าวบ่ายเบี่ยงเปรียบเสมือนว่าไม่ได้มาจากบริษัทประกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายเพราะไม่แจ้งว่ามาจากบริษัทประกัน การขายประกันชีวิต ทางโทรศัพท์ ตัวแทน นายหน้า หรือ พนักงานขาย จะต้องแจ้ง ชื่อ และเลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันชีวิต ก่อนการเสนอขาย และเจ้าหน้าที่สามารถทำการเสนอขายได้ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 19.00 น. หากล่วงเกินเวลาที่กำหนด สามารถทำได้แต่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าว่าจะมีการนำเสนอขายประกันภัย โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้ทำการนัดหมาย

การทำประกันชีวิต บริษัทประกันสามารถปฏิเสธความคุ้มครองโรค หลังจากตรวจร่างกายหรือไม่

หากตรวจสอบพบว่าเป็นโรค ทางบริษัทประกัจะทำการพิจารณาว่าจะรับคุ้มครองหรือไม่ หากรับประกัน อาจมีส่วนของการเพิ่มเบี้ยประกันชีวิตรือ อาจจะไม่รับคุ้มครองเลยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

สำหรับการทำประกันชีวิต ทางที่ดีควรมีการ เลือกตรวจสุขภาพและแถลงอาการ หากเกิดโรค หรือ มีโรคประจำตัว เพราะหากเราไม่แจ้งและเกิดบริษัทประกันทราบหรือ ตรวจเช็คภายหลังว่าเป็นโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือ ยังมีการรักษา ติดตามผลอยู่นั้นมื่อเสียชีวิต ประกันอาจไม่ให้ความคุ้มครองแก่เราได้ หรือ หากบริษัทประกันเป็นผู้ตรวจเช็คและทราบว่าเราเป็นโรคก็อาจทำให้บริษัทประกันบอกเลิกสัญญาเป็นโมฆียะได้เช่นเดียวกัน

READ MORE :