เปิดช่องผู้ป่วยบัตรทอง 30 บาท เลือกรับยาร้านขายยาใกล้บ้าน แทนโรงพยาบาล

จากปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลของรัฐที่ในแต่ละวันมีประชาชนเดินทางเข้าไปรับการรักษาเป็นจำนวนมากเป็นผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนนั้นยาวนานกว่าปกติ ตั้งแต่รับบัตรคิวรอซักประวัติ รอตรวจ ไปจนถึงการรอรับยา ซึ่งกินเวลานานหลายชั่วโมง เรียกว่าถ้าไปรับบัตรคิวช้า ระยะเวลาที่คุณต้องอยู่โรงพยาบาลก็ยาวนานขึ้นไปด้วย

และเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลซึ่งมีผู้ป่วยมารับยาจำนวนมาก นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทอง ใน 4 กลุ่มโรค สามารถเลือกรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านแทนการรอคิวรับยาที่โรงพยาบาล ลองไปดูกันว่าผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่ได้รับสิทธิดังกล่าว มีกลุ่มโรคอะไรบ้าง ? รูปแบบการจ่ายยาเป็นแบบไหน

ผู้ป่วย 4 โรคสิทธิบัตรทอง ที่หาหมอแล้วเลือกรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน

  1. โรคเบาหวาน

2. โรคความดันโลหิตสูง

3. โรคหอบหืด

4. โรคทางจิตเวช

ทั้งนี้ ผู้ป่วยจาก 4 กลุ่มโรคในข้างต้น สามารถเลือกขอรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านซึ่งมีเภสัชกรประจำอย่างน้อย 8 ชั่วโมง และเข้าร่วมโครงการนี้กับโรงพยาบาล

ขั้นตอนการรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน

สำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะขอรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านนั้น ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจรักษาแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อนโดยก่อนเข้ารับการตรวจ ให้แจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่พยาบาบว่า ต้องการรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน

2. ภายหลังที่แพทย์ทำการตรวจและประเมินว่า ผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านขายยาได้ แพทย์จะออกใบสั่งยาให้

3. ให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยานั้นไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน

โดยยาที่ผู้ป่วยตามสิทธิบัตรทองได้รับจากร้านขายยานั้น ต้องเป็น “ยาตัวเดียวกัน” กับที่โรงพยาบาลเคยจ่ายไว้แต่เดิม

รูปแบบในการจ่ายยาของร้านขายยาที่ร่วมโครงการ

ในส่วนของการจ่ายยาของร้านขายยาที่ร่วมโครงการนั้นมีหลัก ๆ 3 รูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับว่า โรงพยาบาลและร้านขายยาจะตกลงใช้รูปแบบใด

1. โรงพยาบาลจัดเตรียมยาให้ผู้ป่วยแบบรายบุคคลตามใบสั่งยาของแพทย์ จากนั้น จึงส่งไปที่ร้านขายยาที่ผู้ป่วยแสดงความจำนงว่าจะไปรับโดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดำเนินการ

2. โรงพยาบาลจัดเตรียมยาสำรองไปสต็อกไว้ที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการโดยเภสัชกรที่ร้านขายยา จะทำหน้าที่จัดยาให้ผู้ป่วยตามใบสั่งยาจากแพทย์ที่โรงพยาบาล

3. ร้านขายยาดำเนินการจัดยาให้ผู้ป่วยตามใบสั่งโดยใช้ยาของร้ายยา แต่ยาที่ผู้ป่วยได้รับจากร้านขายยาต้องเป็นตัวเดียวกันกับที่โรงพยาบาลจ่ายไว้เดิมโดยรูปแบบนี้ โรงพยาบาลจะต้องจ่ายค่ายาให้ร้านขายยา

อัตราการจ่ายค่าบริการตามนโยบายผู้ป่วยบัตรทอง รับยาที่ร้านขายยา

สำหรับนโยบายนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มอบงบประมาณสนับสนุนงบให้กับโรงพยาบาลและร้านขายยาที่เข้าร่วม มีรายละเอียด ดังนี้

1. ร้านขายยา : สปสช. จ่ายให้ 70 บาท/ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก 1 ใบ (ค่าบริการ เวชภัณฑ์ ค่าแนะนำการใช้ยา)

2. โรงพยาบาล : สปสช. จ่ายให้ 33,000 บาท/ปี/ร้านขายยา 1 แห่ง (ค่าจัดเตรียมยา ค่าขนส่งยา)

ข้อมูลจาก Workpoint News


READ MORE :