สิทธิรักษาพยาบาลที่คนไทยมีสิทธิ์ใช้มีอะไรบ้าง?

สรุปสิทธิรักษาพยาบาล สำหรับคนไทยมีอะไรบ้าง

โรคภัยไข้เจ็บ…คงไม่มีใครอยากเป็น แต่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ ดังนั้นจึงการรักษาพยาบาลจึงเป็นปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องมี ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีสิทธิรักษาพยาบาลให้กับประชาชนแตกต่างกันไป สำหรับคนไทยเองก็มีสิทธิรักษาพยาบาลเช่นกัน วันนี้เราจึงจะมาแนะนำให้ทราบกันค่ะ เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ของตนเองเมื่อเจ็บป่วย

สิทธิรักษาพยาบาลของคนไทยนั้น มีอยู่ด้วยกัน 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1. สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

เป็นสิทธิรักษาพยาบาลที่มอบให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัว คือ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ ณ โรงพยาบาลของรัฐ โดยมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ดูแลระบบ ออกกฎระเบียบ และข้อบังคับ

2. สิทธิประกันสังคม

สิทธิประกันสังคมเป็นสิทธิรักษาพยาบาลที่มอบให้กับผู้ประกันตนตามสิทธิ สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้เลือกลงทะเบียนโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ทำหน้าที่ดูแลระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

3. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิ 30 บาท หรือ สิทธิบัตรทอง เป็นสิทธิรักษาพยาบาลที่คุ้มครองบุคคลสัญชาติไทยและเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิอื่น ๆ จากภาครัฐ เพื่อให้คนไทยได้รับบริการสาธารณสุข ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานตามคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้อย่างทั่วถึง

บุคคลที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ อาทิ เด็กแรกเกิดที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากพ่อแม่, บุตรข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือ สมรส, บุตรข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป เนื่องจากสิทธิข้าราชการคุ้มครองบุตรเพียง 3 คน, ผู้ประกันตนที่ขาดการส่งเงินสบทบกองทุนประกันสังคมหรือหมดสิทธิประกันสังคม, ข้าราชการที่เกษียณอายุหรือออกจากราชการโดยไม่ได้รับบำนาญ, ผู้ประกอบอาชีอิสระ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมาย และสามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

4. สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เป็นสิทธิรักษาพยาบาลที่คุ้มครองให้กับข้าราชการ ข้าราชการการเมือง พนักงานลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว เมื่อเจ็บป่วยผู้ที่มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ โดยมีกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ดูแลระบบ ออกกฎระเบียบ และข้อบังคับ

5. สิทธิหน่วยงานรัฐอื่น ๆ

คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานหน่วยงานรัฐต่าง ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานรัฐที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ ฯลฯ และอาจคุ้มครองถึงบุคคลในครอบครัวด้วย โดยจะขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ทราบกันไปแล้วว่าคนไทยมีสิทธิรักษาพยาบาลอะไรบ้าง เมื่อเจ็บป่วยก็อย่าลืมใช้สิทธิเหล่านี้ เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง นอกจากนี้แล้วคนไทยยังสามารถทำประกันสุขภาพ เพื่อได้รับความคุ้มครองรักษาพยาบาลเพิ่มเติม ขอแนะนำประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือน จาก TQM ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งละ 100 บาท ค่ารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินสูงสุด 6,000 บาท รวมถึงค่าอื่น ๆ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการการพยาบาลสูงสุด 2,000 บาท ค่าห้องผู้ป่วยหนักสูงสุด 4,000 บาท ค่าแพทย์ ค่ารถพยาบาล ซึ่งไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะมี Care Card และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้


READ MORE :