รู้ไหมว่า เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลได้

ads

รถชน เรียกร้องค่าอะไรได้บ้าง ?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนทุกวัน และทุกสถานที่ หากคุณป็นคนหนึ่งในผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางเป็นประจำ นั่นหมายความว่า คุณจะต้องแบกรับความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนไม่น้อยกว่าคนอื่น ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนจึงหันมาพึ่งการทำประกันภัยรถยนต์มากขึ้น แม้จะไม่ใช่ให้คุณรอดพ้นจากอุบัติเหตุ แต่ก็ช่วยทำให้คุณอุ่นใจได้ว่า หากเกิดเหตุขึ้นจริง ๆ คุณก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์หรือการชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุนั้น ๆ อยู่บ้าง

และเมื่อไล่เรียงบสิทธิประโยชน์หรือการชดเชยค่าเสียหายที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัย พบว่า “การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน” ไม่ได้มีแค่ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น คุณซึ่งอยู่ในฐานะผู้เสียหายยังสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในเรื่องอื่น ๆ จากคู่กรณีได้ ส่วนจะมีค่าชดเชยอะไร และเอกสารที่ต้องใช้แต่ละกรณี มีอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกัน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลมีอะไรบ้าง ? 

สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล มีดังต่อไปนี้

 • ค่าชดเชยรายได้
 • ค่าสินไหมกรณีสูญเสียอวัยวะ
 • ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร

เอกสารประกอบการตั้งเบิกสินไหม 

ในแต่ละกรณีใช้เอกสารที่แตกต่างกันออกไป วันนี้จึงรวบรวมรายละเอียดการเตรียมเอกสารของแต่ละกรณีมาฝาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรณีเบิกค่าชดเชย
 • แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ โดยเฉพาะลักษณะการเกิดเหตุให้ชัดเจน
 • ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริงหรือสำเนา) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
 • ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริงหรือสำเนาหรือใบสรุปค่ารักษาพยาบาลแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ)
 • ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม ในกรณีที่มีกระดูกหักหรือร้าว
 • สำเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร (Book Bank)
 • สำเนาบัตรประกันภัยพร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง
กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร
 • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
 • ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม
 • รูปถ่ายเต็มตัว และอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประกันภัยพร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง
 • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลพร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง
กรณีเสียชีวิต
 • สำเนาใบมรณะบัตร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
 • สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์)
 • สำเนาใบรายงานการผ่าศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์)
 • สำเนาใบรับรองการเสียชีวิต (หนังสือรับรองการตาย) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยหน่วยงานที่ออกให้
 • สำเนาบันทึกประจำวัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และผู้รับผลประโยชน์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
และในกรณีที่ใช้บริการสถานพยาบาลคู่สัญญา หรือนอกคู่สัญญา จำเป็นต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพื่อประกอบการตั้งเบิกสินไหม 
กรณีใช้บริการสถานพยาบาลคู่สัญญา 

(1) ติดต่อและแสดงบัตรประกันฯ พร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของสถานพยาบาล เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิเบื้องต้น

(2) กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลจัดเตรียมให้ ก่อนพบแพทย์ และตรวจรักษา

(3) ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายและลงลายมือชื่อในใบแจ้งหนี้

(4) โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน และค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มครอง (ถ้ามี)

กรณีสำรองจ่ายหรือเข้ารับบริการสถานพยาบาลนอกสัญญา

(1) ขอใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรคและการรักษาให้ชัดเจน

(2) กรอกรายละเอียดในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (Claim Form)

(3) ส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประกันฯ พร้อมแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน ตามที่อยู่ด้านล่าง

อย่างไรก็ดี ขอให้คุณอย่าตื่นตกใจ หากบริษัทประกันขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา รวมถึงการแนบสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวน พร้อมผลสรุปคดีประกอบการพิจารณา ในกรณีสาเหตุการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคดีความ


READ MORE :