ประกันกลุ่มคืออะไร ให้ความคุ้มครองแบบไหนบ้าง

หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับประกันกลุ่มซึ่งเราจะเห็นกันบ่อย ๆ ในส่วนของพนักงานบริษัท หรือในโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งถือเป็นสวัสดิการ โดยประกันแบบกลุ่มจะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม กลุ่มประกันชีวิต เป็นต้น ประกันภัยแบบกลุ่มคือ การรับประกันภัยหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว โดยที่มีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ และมีชื่อผู้เอาประกันภัยคือพนักงานในบริษัท อยู่ในกรมธรรม์ฉบับนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบสวัสดิการให้แก่พนักงาน

ประกันกลุ่มมีความคุ้มครองอะไรบ้าง?

1 ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเกิดจากความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ซึ่งจะมีวงเงินค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบจำกัดเช่น จำกัดสำหรับผู้ป่วยนอก 2,000 บาทต่อครั้ง เป็นต้น ซึ่งความคุ้มครองจะเหมือนประกันสุขภาพทั่วไปนั่นเอง

2 ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงความคุ้มครองกรณีชดเชยเมื่อต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือเป็นผู้ป่วยใน และกรณีสูญเสียชีวิต สูยเสียอวัยวะต่างๆ ตามที่มีระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งต้องเป็นสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้นถึงจะได้รับความคุ้มครอง

3 ประกันชีวิตกลุ่ม

ประกันชีวิตมีแบบกลุ่มด้วยหรอ? คำตอบคือ มี เช่นกัน ซึ่งเป็นความคุ้มครองเช่นเดียวกับการทำประกันชีวิตทั่วไปไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วย ซึ่งจะชดเชยให้แก่ผู้ที่รับผลประโยชน์จากผู้เอาประกันภัยนั้นๆ ตามที่ได้ระบุในกรมธรรม์ อีกทั้งจะไม่มีในส่วนของค่ารักษาสำหรับความคุ้มครองประกันชีวิตแบบกลุ่ม

ประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับจากการทำประกันภัยแบบกลุ่ม

  • ต้นทุนการทำประกันภัยแบบกลุ่มนั้นถูก แต่สำหรับความคุ้มครองหรือผลประโยชน์ลูกจ้างจะได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการเลือกทำประกันรายบุคคล อีกทั้งยังลดในส่วนของการร้องเรียนช่วยเหลือ หากเกิดเหตุต่าง ๆ ขึ้นมา
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นให้แก่องค์กร ในการมอบสวัสการให้แก่พนักงาน เพื่อแสดงถึงความใส่ใจในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง
  • ช่วยวางแผนการเงิน โดยองค์กรหรือนายจ้างสามารถวางแผนทางการเงินได้ล่วงหน้า เนื่องจากประกันกลุ่มมีความคุ้มครองที่แน่นอน
  • นายจ้างสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจาก สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้
  • ประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ จากการมีประกันภัยแบบกลุ่ม
  • มีหลักประกันการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย จากการทำงาน
  • ลดภาระค่าใช้จ่าย หากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
  • อุ่นใจมากขึ้นที่มีความคุ้มครองเพิ่มหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจรุนแรงถึงชีวิต

ซึ่งประกันกลุ่มในแต่ละบริษัทจะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป  อีกทั้งยังต้องดูในส่วนของวงเงินประกัน ความคุ้มครองต่างๆ เช่นวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งเท่าไหร่ กรณีเสียชีวิตทุนประกันเท่าไหร่ การชดเชยรายได้ต่างๆ เท่าไหร่ ซึ่งเป็นการตัดสินใจของนายจ้างในการเลือกประกัน แต่หากบริษัทไหน หรือ หน่วยงานไหนที่ ไม่มีในส่วนของสวัสดิการประกันกลุ่มนั้นก็สามารถเลือกทำประกันบุคคลได้เช่นเดียวกันทุกความคุ้มครอง ซึ่งเราสามารถเลือกความคุ้มครองต่างๆ และบริษัทประกันภัยเพื่อตัวเองได้อีกด้วย

 READ MORE :