ตีกันในโรงพยาบาล มีโทษอะไรบ้าง? – 3 มาตรากฎหมายเอาผิดได้

จากเหตุทะเลาะวิวาทกันโรงพยาบาล ทั้งมีการทำลายข้าวของ และอาจถึงขั้นมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่พยาบาล หรือ แพทย์ นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นที่พักรักษาของผู้ป่วย ซึ่งแม้แต่ ในช่วงสมัยสงคราม ยังมีปรากฎคำว่า Medical Neutrality แต่ในปัจจุบันกลายเป็นว่า ผู้ที่ทำการทะลาะวิวาทไม่ได้สนใจในคำนี้แม้ติดน้อย ซึ่งจะมีโทษปรับ จำคุก และ ผิดกฎหมายมากถึง 3 มาตราด้วยกัน

Medical Neutrality คืออะไร?

ข้อมูลจาก Wikipedia กล่าวไว้ว่า Medical Neutrality คือหลักการที่ผู้ที่ติดอาวุธ หรือ มีเหตุการณ์ไม่สงบ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโรงพยาบาล และสถานรักษาพยาบาล โดยผู้ที่บาดเจ็บจะเข้าพักรักษาได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการโจมตี หรือการใช้โรงพยาบาลในทางที่ไม่เหมาะสม นั่นเอง ดังนั้นการทะเลาะวิวาท นอกจากจะมีโทษทางกฎหมายแล้ว ยังผิดในกฎเกณฑ์ข้อนี้ด้วย ถึงอย่างนั้นก็ดี ยังมีผู้ที่ใช้โรงพยาบาลเป็นสถานที่วิวาท ทะเลาะกันในปัจจุบัน

ตีกันในโรงพยาบาล ผิดกฎหมาย 3 มาตรา

มาตรา 360ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 364 –  ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 365หากมีการกระทำผิดมาตรา 364 โดยได้กระทำการต่อไปนี้

(1) โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

(2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ

(3) ในเวลากลางคืน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิงมาตรากฎหมายจาก lawphin.com

โดยในเรื่องนี้จากข่าว มติชน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการสั่งเข้ม สำหรับผู้ที่มีการทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล จะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายข้างต้น และมีโทษสูงสุด จำคุก ไม่เกิน 5 ปี นอกจากนั้นยังจะมีกระแสสังคมออนไลน์ที่โจมตีและอาจไม่มีที่ยืนในสังคม รวมถึงการทะเลาะวิวาท หรือก่ออาชญากรรม หากมีการบาดเจ็บ และผู้เอาประกันมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ ก็จะไม่สามารถเบิกประกันได้อีกด้วย