ขั้นตอนใช้สิทธิประกันสังคม ทำฟัน 2564

เรื่องที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ ก่อนไปเข้าคิวทำฟัน

เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนจะต้องทำประกันสังคม เพราะเป็นการสร้างหลักประกันในชีวิตอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเจ็บป่วย รักษาพยาบาล คลอดบุตร ทุพพลภาพ ว่างงาน สงเคราห์บุตร ชราภาพ และเสียชีวิต ซึ่งประกันสังคม คือ สวัสดิการของภาครัฐที่ให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้างและนายจ้างจะต้องส่งเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายด้วยการหักเงินจากเงินเดือน 5% สูงสุดไม่เกิน 750 ของทุกเดือน เมื่อเข้าระบบประกันสังคม ผู้เป็นลูกจ้างจะเป็นผู้ประกันตน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

(1) ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง ตามมาตรา 33 ซึ่งมีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

(2) ผู้ประกันตนที่สมัครใจเข้าประกันสังคม ตามมาตรา 39 โดยเป็นบุคคลที่เลิกเป็นลูกจ้างหรือลาออก และเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่น้อยกว่า 1 ปี ลาออกไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(3) ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 โดยเป็นบุคคลที่ทำงานอิสระ ไม่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปีบริบูรณ์

เงื่อนไขการใช้สิทธิประกันสังคม กรณีทันตกรรม

  • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสบทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์

ประโยชน์จากสิทธิประกันสังคม กรณีทันตกรรม

ผู้ประกันตนสามารถรับบริการทันตกรรม ได้แก่ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด โดยได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 900 บาทต่อปี ซึ่งมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

1. ขูดหินปูนทั้งปาก 400 บาท

2. อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน โดยทำ 1 ด้าน ฟันหน้า 350 บาท ฟันหลัง 400 บาท และทำ 2 ด้าน ฟันหน้า 400 บาท ฟันหลัง 500 บาท

3. อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam โดยทำ 1 ด้าน 300 บาท และ 2 ด้าน 450 บาท

4.. ถอนฟันแท้ 250 บาท ถอนฟันแท้ที่ถอนยาก 450 บาท

5. ผ่าฟันคุด 900 บาท

กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอนได้บางส่วน 1-5 ซี่ ได้รับค่าบริการทางการแพทย์จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,300 บาท มากกว่า 5 ซี่ จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาท และกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือปากล่าง จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,400 บาท ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและปากล่าง จ่ายตามจริงไม่เกิน 4,400 บาท

ขั้นตอนใช้สิทธิประกันสังคม เบิกค่าทำฟัน

1. ผู้ประกันตนกรอกข้อมูลแบบยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนให้ถูกต้องและครบถ้วน ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน พร้อมวัน เดือน ปี ที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน โดยยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 หรือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา

2. รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนทุกฉบับ และยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่

3. กรณีเอกสาร หลักฐาน และข้อเท็จจริงครบถ้วนถูกต้อง ไม่ต้องขอความเห็นจากแพทย์เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกันทราบ

4. กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถวินิจฉัยเรื่องได้ จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่ามีเหตุผลอะไรจึงไม่สามารถวินิจฉัยได้

5. การรับเงินค่าทำฟันจากประกันสังคม มี 3 วิธี ดังนี้

– กรณีรับเงินสดหรือเช็คเงินสด

ผู้ประกันสามารถขอรับด้วยตนเอง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง หรือ มอบอำนาจให้กับผู้อื่นมารับแทน จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจและนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจไปแสดงด้วย

– กรณีรับเงินทางธนาณัติ

ให้ระบุชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ต้องการติดต่อรับเงินให้ชัดเจน สำนักงานประกันสังคมจะส่งธนาณัติให้ผู้ประกันภายใน 3 วันนับจากวันอนุมัติ

– กรณีรับเงินผ่านทางธนาคาร

แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ที่มีชื่อ เลขที่บัญชีของผู้ประกันตนเท่านั้น โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 4 วันนับจากวันที่อนุมัติ

นอกจากประกันสังคมแล้ว ขอแนะนำให้ทำประกันสุขภาพไว้ด้วย เพื่อช่วยคุ้มครองและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล โดยประกันสุขภาพที่น่าทำ ขอแนะนำประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือน มอบสิทธิไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงใช้ Care Card คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก ครั้งละ 1,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสูงสุด 6,000 บาท และสามารถผ่อนเบี้ยประกัน 0% รับเครดิตเงินคืน 100 บาท สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรี และใช้ลดหย่อนภาษีได้


READ MORE :