Home ห้างสรรพสินค้า Promotion ฮอมบุญวันมาฆบูชา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

Promotion ฮอมบุญวันมาฆบูชา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

โปรโมชั่น ฮอมบุญวันมาฆบูชา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย


เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพี่น้อง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 108 รูป ในงาน “ฮอมบุญ..วันมาฆบูชา” เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๓ ของทุกๆ ปี ในวันมาฆบูชานี้ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ นับว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานมั่นคง เรียกวันดังกล่าวนี้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” โปรโมชั่นได้บุญแบบนี้จัดในวันที่ 7 มี.ค. 55 เวลา 09.19 น. ณ ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

Exit mobile version