ไม่ไปเลือกตั้ง 2562 มีผลอะไรบ้าง จะเป็นอะไรไหม?

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นอนหลับทับสิทธิ์ มีผลเสียอย่างไรบ้าง

นับกันแบบเรียลไทม์เหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ นับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปีอีกด้วย ภายหลังประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มายาวนาน

แน่นอนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยผ่านการเลือกตั้งมาก่อนหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า New Voter มากที่สุดถึงประมาณ 6 ล้านคน และที่สำคัญการเลือกตั้งหนนี้มีการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาที่ต่างไปจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 และปี 2557 คลิกอ่าน >>ขั้นตอนการใช้บัตรเลือกตั้ง 62 ที่ถูกต้อง

ประชาชนตื่นตัวแห่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจนเว็บล่ม

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยอยู่ต่างพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ตัวเองมีสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นติดภาระกิจในเรื่องของการทำงาน การศึกษา หรืออยู่ต่างประเทศก็ดี ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดให้ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า (ทั้งในเขตและนอกเขต) รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ไปตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. – 19 ก.พ. 62 ซึ่งก็มีผู้มาขอลงทะเบียนมากมาย เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมาก

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิ มีผลอย่างไร ?

ในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งสนามเล็ก สนามใหญ่ มักจะมีประชาชนบางส่วนที่มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายแต่ละเลยไม่ไปใช้สิทธิดังกล่าว ตรงจุดนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 35 ระบุว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจํากัดสิทธิ 5 ประการดังต่อไปนี้

1 ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2 สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
3 สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
4 ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
5 ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ การจำกัดสิทธินี้มีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากการเลือกตั้งครั้งต่อไป ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ กำหนดเวลาที่ถูกจำกัดสิทธิจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเหลืออยู่เท่าใดให้สิ้นสุดลง

จาก 5 ประการดังกล่าว คือข้อจำกัดสิทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ไปใช้สิทธิ เห็นแบบนี้แล้วอยากจะขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 อันเป็นการทำหน้าที่ของประชาชนคนไทยในฐานะผู้มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย