Home สำรวจตลาด BuzzBees: Wearing & Sharing

BuzzBees: Wearing & Sharing

จำหน่ายเสื้อเฉลิมพระเกียรติ

  • เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  • เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งจากการจําหน่ายเสื้อสีม่วง “Wearing and Sharing แค่ใส่ก็ได้บุญ” โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย สมทบศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก้ไข ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบแด่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ซื้อเสื้อนี้ได้ที่ Buzzebees.com

Exit mobile version