ศศินทร์ คือ อะไร?

What is Sasin?

หากท่านเคยได้ยินว่า “คนนี้เรียนที่ ศศินทร์ จุฬา” ท่านเคยรู้ไหมว่า ศิศินทร์ ( Sasin ) คืออะไร หรือมีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

ศศินทร์เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยก่อนหน้านี้ที่เริ่มก่อตั้งสถาบันเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2525 มีชื่อเดิมว่าสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Graduate Institute of Business Administration : GIBA) หรือเรียกกันในขณะนั้นว่า จีบ้า ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศศินทร์จวบเท่าทุกวันนี้

สถาบันความรู้แห่งนี้ก่อเกิดเป็น Business School ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้องรูปแบบการเรียนการสอนของศศินทร์ เป็นหลักสูตรเอ็มบีเอ (Master of Business Administration : MBA) ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษแห่งแรกในเมืองไทยเมื่อปี 2525 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Kellogg School of Management ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ที่มีชื่อเสียงด้านการตลาด และ Wharton School ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียมีความชำนาญในหลักสูตรด้านการเงิน และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านบริหารธุรกิจของสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ กิจกรรมที่ศศินทร์จัด