โครงการหน้ากากไทยต้าน COVID-19 คืออะไร ?

หน้ากากไทยต้านโควิด แจกผ่านไปรษณีย์ไทย โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศไทยเกิดภาวะคลาดแคลนหน้ากากอนามัยขึ้นจนเป็นที่มาของการจับเอาหน้ากากอนามัยเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุมเพิ่มเติมเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามจากทางทุกภาคส่วนเพื่อเร่งผลิตเพิ่มขึ้นแต่ด้วยวัตถุดิบที่ใช้บางอย่างจำเป็นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งก็อยู่ในภาวะขาดแคลนเช่นกัน

ทำให้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบจัดสรรงบกลางให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการผลิตหน้ากากผ้า จำนวน 10 ล้านชิ้นแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการหน้าไทยต้าน COVID-19
หน้ากากไทยต้านโควิด แจกผ่านไปรษณีย์ไทย โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับหน้ากากผ้าในโครงการนี้เป็นหน้ากากผ้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งสามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ทำให้บรรเทาปัญหาเรื่องความขาดแคลนไปได้มาก รวมถึงไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยมีคุณสมบัติและวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องเขียนบอกไว้อย่างชัดเจน

เงื่อนไขการจัดส่งหน้ากากผ้า

  • เขตกรุงเทพ : ให้ประชาชนทุกคนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านคนละ 1 ชิ้น โดยผ่านบริการของไปรษณีย์ไทย (EMS)
  • เขตปริมณฑล : และพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง : กระทรวงอุตสาหกรรมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จัดส่งไปแล้วทั้งหมดกี่เขต

สำหรับการจัดส่งนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำการจัดส่งไปแล้วทุกเขตจำนวน 50 เขต และมี 2 เขตที่จัดส่งครบ 100% แล้ว ก็คือ เขตสัมพันธวงศ์ และ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รวมทุกเขตจัดส่งไปแล้วทั้งสิ้น 611,214 ชิ้น จากจำนวน 5,450,000 ชิ้น โดยประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดส่งได้ผ่านทางเว็บไซต์ “หน้ากากไทยต้านโควิด ดอทคอม” โดยกรอกหมายเลขทะเบียนบ้าน 11 หลัก

สำหรับโครงการหน้ากากไทยต้านโควิด ที่ทางรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลในครั้งนี้ประชาชนจะได้รับการแจกหน้ากากฟรีไปที่ทะเบียนบ้านที่ท่านอยู่โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งหน้ากากผ้าของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งแจ้งอุทธรณ์กรณีไม่ได้รับหน้ากากผ้าหรือได้รับไม่ครบถ้วนตามจำนวนรายชื่อในทะเบียนบ้านได้ที่เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม www.industry.go.th หรือ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com

อ่านเพิ่มเติม :