ไขข้อสงสัย ประกันสังคมมาตรา 33 คืออะไร ?

ads

สิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เกี่ยวกับ การลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

หลังจากภาครัฐ ได้เปิดลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งเป็นมาตรการให้เงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ให้กับแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจนแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เป็นเวลา 3 เดือน ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่เริ่มทำแล้ว เมื่อ 18.00 น.ของวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามยังมีคำถาม และข้อสงสัยเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ว่ามีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือในโครงการนี้หรือไม่อย่างไร วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้แก่ใคร ?

ผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) หมายถึง ลูกจ้างบริษัท “ผู้ซึ่งทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง” มนุษย์เงินเดือนทำงานออฟฟิศ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้แก่ใครบ้าง ?

1. เป็นคนไทย
2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
3. ไม่เป็นนิสิต นักศึกษา (ต่อให้ส่งเงินตามผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ก็ตาม)
4. ไม่เป็นข้าราชการ
5. เป็นลูกจ้าง หรือทำอาชีพอิสระ เช่น ขับมอเตอร์ไซค์, พ่อค้า-แม่ค้า, แท็กซี่, ร้านนวด สปา, รับจ้าง, แม่บ้าน (แม่บ้านอยู่กินกับสามีไม่ได้), ไกด์นำเที่ยว เป็นต้น และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรง
6. รับเฉพาะผู้ที่อยู่ในประกันสังคม มาตรา 39 และ 40 เท่านั้น เพราะอาชีพอิสระเหล่านี้ส่งประกันสังคมเอง
7. ไม่รับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) เพราะได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมกรณีว่างงานอยู่แล้ว

แม้ตามคุณสมบัติของผู้ขอลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จะไม่นับรวมลูกจ้างบริษัทหรือที่เรียกว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ด้วยเหตุผลที่ว่าสามารถรับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นว่า

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินเข้าประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จึงยังไม่เกิดสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานจาก สน.ประกันสังคม จึงเข้าข่ายสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาตามโครงการ เราไม่ทิ้งกันได้ สรุปผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่ได้เงิน 5,000 บาท เว้นแต่ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน

ล่าสุดเมื่อวานนี้ 31 มีนาคม 2563 มีมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอขอทบทวนอัตราและระยะเวลาได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของลูกจ้างที่มีประกันสังคมและได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เงื่อนไขใหม่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังนี้

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย

1.1 ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้าง ไม่ให้ทำงาน จ่าย 60% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน จากเดิม จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
1.2 หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 60% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน จากเดิมจ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2.ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง

2.1 ลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
2.2 เลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

3. ลดหักเงินสบทบนายจ้างและลูกจ้าง

3.1 ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
3.2 ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน

และทั้งหมดนี้ก็คงจะหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับกับ ข้อถามที่ว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้แก่ใคร และมีสิทธิ์ได้รับเงิน 5,000 บาท ในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” หรือไม่ ซึ่งคำตอบก็คือ ไม่มีสิทธิ์นะครับ เว้นแต่ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม :