ลดเงินสมทบประกันสังคมอีก 3 เดือน ผู้ประกันตน ม.33, ม.39

ขยายเวลาลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง-ลูกจ้าง ต่ออีก 3 เดือน

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เรื่องลดอัตราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม (ผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 2.5% และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 4.5%) เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากการที่คณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบอนุมัติและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้ได้สิ้นสุดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้เดือนกันยายนนี้ผู้ประกันตนทั้ง 2 กลุ่มจะต้องกลับมาจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราเดิมคือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 5% และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 9%

อย่างไรก็ตามล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่าขณะนี้คณะกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 13 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาลดอัตราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิการยน 2564 โดยกำหนดให้ลดอัตราจ่ายเงินสมทบฝ่ายนายจ้างอัตราร้อยละ 2.5 และผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) อัตราร้อยละ 2.5 รวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยจะมีการนำเข้าที่ประชุมครม. เพื่อให้มีมติเห็นชอบโดยเร็วที่สุด

ลดเงินสมทบประกันสังคม
ขยายเวลาลดอัตราจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอีก 3 เดือน

รายละเอียดโครงการ

ให้ขยายระยะเวลาลดอัตราส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2564 อีก 3 เดือน มีผลตั้งแต่ เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 โดยฝ่ายนายจ้างให้จ่ายเงินสมทบในอัตราลดลงเหลือร้อยละ 2.5 และลูกจ้างหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้จ่ายเงินสมทบในอัตราลดลงเหลือร้อยละ 2.5 เช่นกัน ในขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้จัดเก็บในอัตราเดือนละ 235 บาท

ทั้งนี้เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 และช่วยบรรเทาภาระของผู้ประกันตนในสถานการณ์ปัจจุบันได้ ซึ่งหากต่อมาสถานการณ์ดีขึ้น มีการฉีดวัคซีนครบตามแผนที่กำหนดไว้จะกลับเข้าสู่การจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมต่อไป

หลักการคิดคำนวณอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ในส่วนของนายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่เดิมถูกหักต่อเดือน 5% ลดลงเหลือ 2.5% มีวิธีคิดคำนวณดังนี้ ตย. เงินเดือน 15,000 บาท หักจ่าย 2.5% เข้ากองทุนประกันสังคม = 375 บาท (จำนวนเงินที่ถูกหัก)

ส่วนในกรณีของผู้ประกันตนมาตรา 39 คือผู้ประกันตนภาคสมัครใจ หรือผู้ที่เคยทำงานในบริษัท หรืออยู่ในมาตรา 33 มาก่อน แต่ได้ลาออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน หรือว่างงาน และเป็นผู้ที่เคยส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า 12 เดือนขึ้นไป และมีความประสงค์จะรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่ได้แก่กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ จากเดิมรัฐบาลกำหนดให้ส่งเงินสมทบ 9% แต่ในช่วงโครงการให้จัดเก็บเดือนละ 235 บาท

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐที่ออกมาช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคม เนื่องจากเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบัน ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะรับฟังมุมมองและข้อเสนอต่อมาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้มีนโยบายหรือมาตรการบรรเทาภาระและเยียวยาผู้ประกอบการ กลุ่มภาคแรงงาน และภาคประชาชน ให้สามารถร่วมก้าวข้ามผ่านวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างรวดเร็ว

นอกจากมาตราการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทางสำนักงานประกันสังคมก็เพิ่งจะขยายเวลามาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบสอง ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 13 จังหวัด (เดิม) ที่ถูกสั่งปิดกิจการ/กิจกรรม จำนวนเงิน 2,500 บาท คาดว่าเริ่มโอนได้ภายในเดือนกันยายนนี้

อ่านเพิ่มเติม