Promotion กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ประหยัดพลังงาน

ads

โปรโมชั่นค่ายการเรียนรู้ประหยัดพลังงาน

ชวนคุณมาเรียนรู้เรื่องพลังงานของไทยแบบใกล้ชิด

 คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ วสท. เห็นความสำคัญของภาวะโลกร้อน จึงกำหนดให้มีการจัด กิจกรรมค่ายการเรียนรู้การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ให้กับสมาชิก วสท. นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงสถานการณ์พลังงานของไทยในปัจจุบัน ได้พัฒนาทักษะ เรียนรู้หลักการเบื้องต้นในการเลือกใช้และพัฒนาพลังงาน รวมถึงการฝึกการสร้างความคุ้นเคยกับพลังงานทางเลือกกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 1-2 ธ.ค. 54 ณ วังดุม เมาท์เทนแคมป์ ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือดูข้อมูลโปรโมชั่นได้ที่เว็บไซต์ http://www.eit.or.th/events.php?siteid=0&option=events&id=737&lang=th กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแฟ็กซ์มาที่ 0-2319-2710-1