เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่

ข่าวดี! สำหรับผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้ที่ต้องการสมัครบัตรคนจน โดยคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ พร้อมปรับเกณฑ์รายได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้ต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่อย โดยจะนำรายได้ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาแทนรายได้ส่วนบุคคล

ล่าสุด! มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรฯ สามารถสมัครได้ แต่…สำหรับผู้ที่ถือบัตรฯ อยู่แล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง อีกทั้งยังพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว โดยหารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่ สำหรับผู้ต้องการสมัครบัตรฯ จะต้องมีคุณสมบัติการสมัคร และเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปรับเกณฑ์รายได้ ขอบคุณภาพจาก : www.dailynews.co.th

เงื่อนไขการสมัครบัตรคนจน

 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ว่างงาน หรือ มีรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร, สลาก ธ.ก.ส., สลากออมสิน, พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้
 • หากรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ มีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ผู้ถือบัตรเครดิตจะถูกนำมาพิจารณาประกอบ เพราะปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี
 • ถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท เท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครัวเรือน นำมาประกอบการพิจารณา
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับเกณฑ์รายได้

เอกสารลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

 • บัตรประชาชนตัวของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card (ตัวจริง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
 • ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้
 • สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

สำหรับผู้ที่สมัครบัตรรอบใหม่ อาจจะยังไม่ทราบดีว่าสิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอะไรบ้าง? และสามารถนำไปใช้ในส่วนไหนได้บ้าง? โดยท่านจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ในส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปโภคบริโภค อาทิ  ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และ ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม มีรายละเอียด ดังนี้

ประโยชน์ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน
 • ได้รับเงินค่าค่าเดินทาง อาทิ ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • รับเงินค่าค่าน้ำ 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • รับเงินค่าค่าไฟ 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน รับเงิน 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้
 • รับเงินพิเศษเพิ่ม 500 บาท สำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) ระยะเวลา 3 เดือน รับรวม 1,500 บาท โดย 1 ใบมี 1 สิทธิ์

การเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฝ่ายนโยบายยังต้องดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  เนื่องจากต้องมีการรวมกลุ่มในการลงทะเบียน ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ หากมีข่าวสาร หรือ การเปลี่ยนแปลงที่แน่ชัด ทาง Promotions.co.th จะมาอัพเดทให้ได้ทราบอีกครั้ง

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม