สรุปประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศแบบเข้าใจง่าย ฝ่าผืนมีโทษอะไรบ้าง ?

เปิดรายละเอียดประกาศเคอร์ฟิวทั้งประเทศ สกัด #โควิด19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร เพื่อสกัดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนด หรือ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ด้วยการประกาศห้ามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (3 เมษายน) จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง

และด้วยประกาศเคอร์ฟิวทั้งประเทศ ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนั้น ยังก่อให้เกิดคำถามในใจของหลาย ๆ คนว่า เคอร์ฟิว คืออะไร สามารถออกจากบ้าน ที่พักอาศัยยามค่ำคืนได้หรือไม่ ? มีข้อยกเว้นสำหรับคนกลุ่มใดบ้าง ขณะเดียวร้านค้า ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และบริการขนส่งสาธารณะ ต้องปิดเร็วขึ้นไหม ตามไปหาคำตอบกันค่ะ


ประกาศเคอร์ฟิว คืออะไร ?


สำหรับประกาศเคอร์ฟิว ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉินนั้น หมายถึงคำสั่งของรัฐบาลให้ประชาชนกลับเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้ในเวลากลางคืน เพราะง่ายต่อการควบคุม ฉะนั้น การประกาศเคอร์ฟิว เท่ากับว่า การไม่ให้คนออกจากบ้าน และออกจากบ้านจะถือว่าผิดกฎหมาย


ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ มีข้อห้ามอะไรบ้าง ?


ตามประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 2 ตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ระบุถึงข้อห้ามที่ประชาชนชาวไทย ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไว้ดังนี้

ข้อ 1 ห้ามบุคคลทั่วประเทศออกจากเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนนี้ เป็นต้นไป ยกเว้นผู้มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทาง

ข้อ 2 กรณีที่มีการประกาศหรือสั่ง ห้าม เตือน หรือแนะนำ ในลักษณะเดียวกับข้อ 1 สำหรับจังหวัด พื้นที่ หรือสถานที่ใด โดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดเคร่งครัดกว่ากำหนดนี้ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นด้วย

ข้อ 3 กรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจัดที่เอกเทศ เพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนด

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

ใครบ้าง ? ได้รับการยกเว้นตามประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ


ตามประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 นั้น ได้มีข้อยกเว้นสำหรับผู้มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไว้ด้วย โดยยกเว้น….

(1) ผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์

(2) การธนาคาร

(3) การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์

(4) การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

(5) การขนส่งพัสดุภัณฑ์

(6) การขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าส่งออก

(7) การขนย้ายประชาชนสู่เพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

(8) การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ ทั้งรัฐ เอกชน และโรงงาน

(9) การเดินทางมาจากหรือไปท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็น** หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด คำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต

**โดยต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า หรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 1)


บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนประกาศเคอร์ฟิว โควิด-19 คืออะไร


สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนประกาศเคอร์ฟิว ช่วงสถานการณ์ #COVID19 ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

ร้านค้า ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ และขนส่งสาธารณะ ต้องปิดเร็วขึ้นไหม


แม้จะยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาว่า ร้านค้า ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และบริการขนส่งสาธารณะ จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการอย่างไรนั้น ก็คาดว่า บรรดาร้านค้าส่วนใหญ่ ต้องปฏิบัติตามประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศอย่างเคร่งครัดไม่ต่างกัน เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการที่ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยคาดการณ์ว่า

(1) FamilyMart เปิดให้บริการเวลา 04.01-22.00 น.

(2) 7-Eleven เปิดให้บริการเวลา 04.01-22.00 น.

(3) Big C เปิดให้บริการเวลา 10.00-20.00 น.

(4) มินิ Big C เปิดให้บริการเวลา 05.00-22.00 น.

(5) ห้างสรรพสินค้า ยังคงปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาก่อนหน้านี้

(6) ตลาดไท แจ้งยืนยันเปิดให้บริการปกติ 24 ชั่วโมง เนื่องจากตลาดไท เข้าข้อยกเว้นด้านการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร และธุรกรรมอื่น ๆ ตามประกาศราชการ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 โดยท่านที่ต้องเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้จัดเตรียมเอกสาร แสดงสถานะการเป็นผู้ค้าหรือผู้ซื้อผลผลิตการเกษตร ดังนี้

ผู้ค้าตลาดไท

  • สัญญาเช่าแผงค้า
  • ใบแจ้งหนี้
  • ใบเสร็จจ่ายค่าเช่าแผงค้า

(7) รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เปิดให้บริการเวลา 06.00-21.30 น.

(8) รถไฟฟ้า BTS แจ้งปิดเวลาให้บริการทุกสถานีถึงเวลา 21.30 น.

(9) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการเวลา 05.30-21.30 น.

(10) ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท โดยให้บริการ เวลา 05.00-21.00 น.

ทั้งนี้ รถขนส่งอาหาร Food delivery ยังวิ่งได้ อย่างไรก็ดี แม้จะยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเวลาเปิด-ปิดของร้านค้า และตลาดสดแห่งอื่น ๆ เพิ่มเติม ก็มั่นใจได้ว่า ทุกคนยังสามารถออกมาซื้อข้าวของในช่วงกลางวันได้ตามปกติ แต่ต้องเคร่งครัดในเรื่องระยะห่างทางสังคม


READ MORE :